Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt deze Omgevingswet. Het biedt een digitaal loket voor het melden en aanvragen van initiatieven in de leefomgeving. Geluid is een specifiek thema in de Omgevingswet dat parallel aan het DSO wordt ingericht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat) aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Via deze voorziening worden geluidgegevens laagdrempelig en uniform beschikbaar gesteld. Naar verwachting komen relevante delen van de CVGG in de toekomst ook in het DSO.

 

Waarom komt er een Centrale Voorziening Geluidgegevens?

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor onder andere ruimtelijke projecten. Zo wordt het straks eenvoudiger om bijvoorbeeld een bouwproject te starten en plannen op elkaar af te stemmen. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen ook meer ruimte om keuzes te maken en hun omgevingsbeleid aan te passen aan hun doelen en wensen.

In Nederland staan we voor de uitdaging om een goede balans te behouden in ruimte voor wonen, werken en recreëren. Een belangrijk thema in de leefomgeving is geluid. Bij de inrichting van Nederland wordt daarom rekening gehouden met de productie en belasting van geluid. Het nieuwe geluidbeleid stuurt op het beheersen van de geluidproductie. Dit doet zij door de bevoegde gezagen de geluidproductie van wegverkeer, spoor en industrie te laten controleren. Ook heeft het nieuwe geluidbeleid meer aandacht voor het optellen van verschillende soorten geluid, zoals het optellen van het geluid van wegverkeer en het geluid van spoor. Om te onderzoeken of een ruimtelijk project inpasbaar is, wordt vaak akoestisch onderzoek gedaan. Hiervoor zijn gegevens over de geluidbronnen in de omgeving nodig.

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. De voorziening zorgt er straks voor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van akoestisch onderzoek.

Welke geluidgegevens komen in de CVGG?

In de CVGG komen eerst de geluidgegevens voor de beheersing van het geluid. Hierbij gaat het om de geluid(bron)gegevens van alle wegen, spoorwegen en industrie. Daar komen de geluidgegevens van luchtvaart, windturbines en schietterreinen bij voor het optellen van de verschillende soorten geluid. Voor de beheersing van de geluidproductie van de rijkswegen en hoofdspoorwegen gelden nu geluidproductieplafonds (GPPs). Een GPP is de maximale geluidproductie uitgedrukt in een jaargemiddelde, die geldt op denkbeeldige rekenpunten (referentiepunten) langs de rijkswegen en spoorwegen. Vanaf 1 januari  2022 geldt dit GPP-systeem ook voor provinciale wegen en industrieterreinen. Voor de beheersing van het geluid van gemeentewegen, waterschapswegen en het lokaal spoor komt een ander systeem: de basisgeluidemissie (BGE). Deze BGE wordt per wegvak bepaald op basis van de werkelijke geluidemissie in een nader te bepalen referentiejaar. 

Er is een verschil tussen deze twee systemen. Een BGE is een monitoringsparameter. Hiervoor geldt een vijfjaarlijkse monitoringsplicht. Als de geluidemissie toeneemt, moet de beheerder maatregelen overwegen om de geluidemissie terug te dringen. Een GPP is een omgevingswaarde. Hiervoor geldt een jaarlijkse monitoringplicht. Als een overschrijding dreigt moet de bronbeheerder maatregelen nemen. De gegevens over de maximale en werkelijke geluidproductie worden nu gedeeld via een geluidregister. De CVGG neemt deze functie per 2022 over.

Meer informatie?

Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief over de Centrale Voorziening Geluidgegevens. U kunt de nieuwsbrief ontvangen door u in te schrijven. U ontvangt dan een link op uw mailadres. Na bevestiging van deze mail krijgt u  de nieuwsbrief automatisch toegestuurd.

 

 Schrijf u in voor de nieuwsbrief van de Centrale Voorziening Geluidgegevens
 

Om op de hoogte te blijven kunt u ook lezingen en/of informatiesessies bijwonen. Raadpleeg hiervoor de agenda. De informatie op deze pagina wordt stap voor stap uitgebreid. Voor vragen of meer informatie kunt u ook mailen naar cvgg@rivm.nl of een van de leden van het projectteam benaderen.