Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn. Het kwetteren van vogels wordt bijvoorbeeld positief gewaardeerd in tegenstelling tot langsrazend verkeer. Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

In ons dichtbevolkte land is geluidhinder een aandachtspunt voor beleidsmakers. Niet alleen in de stad ondervinden mensen geluidhinder, ook op het platteland hebben mensen last van lawaai van vooral snelwegen, treinverkeer en vliegtuigen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet daarom onderzoek naar zowel de bronnen van geluid als naar de effecten van geluid op de gezondheid. Het Expertisecentrum Geluid (ECG) is onderdeel van het RIVM.

Bronnen van geluid

Geluid draagt niet zo ver, hooguit enkele kilometers. Zo beschouwd is geluid een lokaal milieuprobleem. Maar omdat het aantal geluidsbronnen zo groot en gevarieerd is, is vrijwel altijd en overal in Nederland geluid van menselijke activiteiten te horen. Daarom is blootstelling aan geluid ook een nationaal probleem. Veel geluidhinder komt door wegverkeer, en die belasting zal de komende jaren verder toenemen. Dit is vooral het gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid, de voortgaande verstedelijking en de groei van het verkeer.

Effecten van geluid

Het RIVM heeft naast de middelen om geluidniveaus vast te stellen ook de expertise om in kaart te brengen hoe mensen geluid beleven. Met deze expertise adviseren wij overheden over het beperken van geluidhinder bij een toename van weg- en vliegverkeer en bijvoorbeeld ook bij het plaatsen van windturbines voor het opwekken van duurzame energie.  We beoordelen wat de invloed van dergelijke ontwikkelingen is op de kwaliteit van de leefomgeving. Ook registreren en bewaken we in hoeverre het geluid van spoor- en wegverkeer voldoet aan de wettelijk vastgestelde geluidplafonds. De daadwerkelijke geluidsniveaus zijn niet altijd bepalend voor de mate waarin mensen overlast ervaren. Het gaat ook om de aard van het geluid en de manier waarop mensen het geluid beleven.  Het RIVM onderzoekt de invloed van geluid op gezondheid en welzijn. Ook internationaal werkt het RIVM mee aan onderzoek naar (de effecten van) geluid. Zo is het RIVM nationaal referentiecentrum geluid voor de EUEuropean Union . In juni 2020 is het rapport ‘Motie Schonis en de WHO richtlijnen omgevingsgeluid (2018)’ gepubliceerd. Zie ook pagina Internationaal:  Onderzoek naar de nieuwe richtlijnen en het Nederlandse geluidbeleid.

Wet en regelgeving

Geluidniveaus van verkeer en industrie worden berekend op basis van in de wet vastgelegde regels. Het RIVM beheert deze regels. Met deze wettelijk vastgestelde regels kunnen deskundigen de geluidbelasting berekenen en eventueel maatregelen vaststellen om geluid te verminderen. Ook internationaal werkt het RIVM mee aan onderzoek naar (de effecten van) geluid. Zo is het RIVM nationaal referentiecentrum geluid voor de EU en werken we samen met de WHO aan ‘community guidelines’.