Externe review door VITO van de resultaten en conclusies uit de notitie 'Gemeten en berekende luchtkwaliteit concentraties in 2019'.