LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft RIVM gevraagd het effect op stikstofdepositie van de deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) op basis van de actuele inventarisatie van LNV per 6 juni 2021 opnieuw in te schatten.

Gerelateerde onderwerpen