LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft RIVM gevraagd het effect op stikstofdepositie van de deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) op basis van de actuele inventarisatie van LNV per 6 juni 2021 opnieuw in te schatten.

Gerelateerde onderwerpen


  • Stikstof

    In Nederland wordt veel stikstof uitgestoten. De meeste stikstof komt op de grond terecht. Dat schaadt het milieu. Stikstof kan de biodiversiteit, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de gezondheid van mensen verslechteren. Daarom is in wetgeving vastgelegd dat de uitstoot van stikstof moet verminderen. Als onafhankelijk kennisinstituut heeft het RIVM een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.