Het advies beschrijft een aanpak om loden leidingen in drinkwaterinstallaties van gebouwen en woningen op te sporen. 
 Het advies is opgesteld in het kader van de opdracht ‘Advies Lood in Drinkwater’ die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitvoert voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De strategie is opgesteld in samenwerking met wateronderzoeksinstituut KWRWatercycle Research Institute en begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgever, Vewin, Kiwa, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, Waternet, WLN, Het Waterlaboratorium en de Inspectie Leefomgeving en Transport.