Als onderdeel van de totstandkoming van een definitief handelingskader voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM gevraagd om een advies uit te brengen over de mogelijkheid om voor PFAS aanvullende risicogrenzen voor grond af te leiden, die beschermend zijn voor het grondwater. Door het Projectteam PFAS is verzocht om hierbij rekening te houden met de specifieke fysisch-chemische stofeigenschappen van PFAS, als motivatie voor de afleiding van aanvullende risicogrenzen en het onderscheiden van aanvullende toepassingscategorieën.

 

Dit advies voor de afleiding van risicogrenzen voor grond en bagger voor de bescherming van de grondwaterkwaliteit is gebaseerd op een literatuurstudie (bijlage) die een overzicht geeft van de relevante wetenschappelijke publicaties op het gebied van sorptie en transport van PFAS door de onverzadigde zone. Daarnaast bevat de studie een verkenning van de mogelijkheid om met bestaande modellen generieke uitloogscenario’s voor PFAS in te richten, ten behoeve van de afleiding van risicogrenzen.