Op 17 september 2020 heeft EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) haar opinie over PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) gepubliceerd. In dit memo wordt beschreven wat de rol is van een gezondheidskundige grenswaarde in het afleiden van risicogrenzen en hoe dit uiteindelijk ook een rol speelt in het stellen van normen voor stoffen in diverse Europese en nationale stoffen- en beleidskaders. Hierbij wordt gekeken naar contaminanten in voedsel, voedselcontactmaterialen, oppervlaktewater, drinkwater, bodem/bagger/grondwater, lucht, CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) en REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Gerelateerde onderwerpen


  • PFAS

    Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.