Tabel virusvarianten kiemsurveillance 17 december 2021 ENG