In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt een analyse van de grootte van de stikstofdepositie en de herkomst uitgevoerd. Dit wordt gedaan met het rekeninstrument AERIUS 1.3. Het doel is om op basis van deze berekeningen afspraken te maken tussen Rijk en Provincies over de te bereiken doelen met betrekking tot de Natura 2000-gebieden (zogenaamde Fase IV Informatievoorziening (Informatievoorziening) van de PAS). Vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)) is de vraag gesteld aan RIVM en TNO om aan te geven of AERIUS 1.3 geschikt is voor dit doel. De notitie geeft antwoord op een drietal vragen die in dit kader gesteld zijn