Friesland Voorop

Friesland Voorop richt zich op alle inwoners van de provincie Friesland (n = 646.000). Friesland Voorop kent drie gelegenheidscoalities waarin de zorgverzekeraar met steeds een andere actor samenwerkt, te weten gemeenten, huisartsen, en ziekenhuizen en medisch specialisten. Verder wordt er binnen projecten samengewerkt met vertegenwoordigers uit de geboortezorg, thuiszorg, en burger- en patiëntvertegenwoordiging.

De ambitie van Frieland Voorop aan het begin van de proeftuin periode was gestoeld op de stelling dat het steeds lastiger wordt om de zorg in ons land goed, toegankelijk én betaalbaar te houden. Friesland Voorop wilde hier op inspelen en dit bewaken en zorg verbeteren. Enkele doelstellingen van Friesland Voorop waren:

  • In 2020 kunnen de inwoners van Friesland door preventie en zelfmanagement zo lang mogelijk in goede gezondheid in hun eigen omgeving leven. Heel belangrijk daarbij is de inzet van e-health.
  • In 2020 is de zorg in Friesland zo veel mogelijk in de eerste lijn georganiseerd: dichtbij de patiënt en onder regie van de huisarts.
  • In 2020 is complexe ziekenhuiszorg geconcentreerd. Het resultaat: de juiste zorg op de juiste plaats, met de hoogste kwaliteit.

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina 107.

Uitgelicht: Spoedzorg

Doel: Deze interventie richt zich op substitutie en decentralisatie/centralisatie binnen de spoedzorg. Hierbij zijn de volgende doelen gesteld:

1. De spoedzorg wordt provinciaal georganiseerd, waarbij huisartsenposten, spoedeisende hulp en de ambulancedienst nauw samenwerken en is er aandacht voor GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) spoedzorg.

2. Eén organisatie voor de IC intensive care (intensive care)-zorg. Waarbij de IC het portfolio van het ziekenhuis volgt. De discussie hierover wordt dus gevoerd via de portfolio-inrichting per ziekenhuis.

3. Alle ziekenhuizen werken onderling nauw samen, onder meer met behulp van tele-IC.

Betrokken actoren: Ziekenhuizen, ambulancediensten en HAP huisartsenpost (huisartsenpost), Zorgbelang Fryslan.

Bekostiging: Aansluiten bij reguliere bekostiging voor de Zvw onder andere vanuit de verstrekkingen MSZ, HA-zorg, ELV, GRZ, GGZ, Vervoer, Wijkverpleging, Farmacie. Maar er wordt tevens een relatie gelegd met het voorkomen van spoedzorg door contact met gemeenten (Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)) 0e lijn.

Toekomstbeeld: Spoedzorg is een van de integrale thema’s in het zorginkoopbeleid 2019. Beoogd wordt een gestroomlijnde toekomstbestendige integrale spoedopvang.

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).