Gezonde Zorg, Gezonde Regio

Gezonde Zorg, Gezonde Regio is een proeftuin in de regio Zuid-Holland Noord en richt zich op de ingeschreven patiënten bij RijnCoepel (n = 62.000) en Alphen op één Lijn! (n = 55.000). De proeftuin bestaat uit een bestuurdersoverleg, stuurgroep, zorginhoudelijke regiegroep en meerdere pilotgroepen.  Bij Gezonde Zorg, Gezonde regio werken samen: vertegenwoordigers van patiënten, multidisciplinaire zorggroepen inclusief apothekers, ziekenhuis, zorgverzekeraar, laboratoria, ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) bedrijven. Geadviseerd en gefaciliteerd door het programmamanagement.

Gezonde Zorg, Gezonde Regio heeft sinds het begin van de proeftuinperiode de ambitie om de gezondheidszorg in de regio in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden mét behoud van kwaliteit, door met diverse samenwerkingspartners in de zorg te werken aan persoonsgerichte en pro-actieve zorg. Gezonde Zorg, Gezonde Regio werkt hierbij met de 'Triple Aim+1+1' doelstelling, gericht op:

  1. Meer gezondheid;
  2. Betere kwaliteit van zorg;
  3. Lagere kosten per jaar per patiënt;
  4. De patiënt is in staat regie te voeren (‘in the lead’) (= +1);
  5. De professional wordt naar tevredenheid gefaciliteerd (= +1).

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina  108 

Uitgelicht: Hoovers voor zorgoptimalisatie - CVRM-pilot

Doel: Voor een optimaal zorgproces hebben zorgverleners toegang nodig tot actuele en historische medische en klinische data die nodig zijn voor uitkomstenmanagement, vooral bij patiënten met chronische aandoeningen. Hierbij biedt een Hoover beslisondersteuning op basis van kennistechnologie. Deze kennistechnologie helpt patiënten op te sporen, alsook bij het bepalen en meten van een interventie. Er is een pilot gestart op het thema CVRM om te testen of de ontwikkelde Hoovers adequaat en praktisch bruikbaar zijn.

Bekostiging: De ontwikkeling van de Hoover is betaald uit het budget kennistechnologie van de proeftuin. De inzet van betrokken eerstelijnszorgverleners gedurende de ontwikkeling van de Hoover is betaald uit GES Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol (Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol)-middelen.

Resultaten: Zorgverleners zijn tevreden over de inhoud van de Hoover en de voordelen ervan bij de beoordeling van een indicator.

In 74 beoordelingen (29%) kon een interventie plaatsvinden op het onnodig gebruik van dure cholesterolverlagers. Tussentijdse cijfers voorspellen een kostenbesparing van 5000 à 6000 euro per praktijk (bij 100% succes van de interventie), maar een eindmeting moet nog volgen. In Rijncoepel is 30% van het besparingspotentieel gehaald, in Alphen op één Lijn 10%.

Het is technisch mogelijk gebleken informatie van patiënten uit verschillende systemen samen te brengen en hierdoor inzicht te verkrijgen in de geleverde zorg en de uitkomsten hiervan. De inzet van een begeleidingsfunctionaris had een positieve invloed op deelname huisartsen, en meedoen zonder actieve begeleiding op locatie is beperkt. Een functionaris begeleidt in de praktijk het implementatieproces, laat zien hoe het werkt, et cetera. Ook is intern – binnen de zorggroep – een procesbewaker nodig.

Toekomstbeeld: In 2018 zullen een of twee vervolgpilot(s) starten. Daarnaast start het ontwikkelen van een toepasbare Hoover voor deze CVRM-groep ten behoeve van de specialist.

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).

Meer informatie over de proeftuin kunt u vinden op de website van de proeftuin (www.gzgr.nl/)