LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen

Febris typhoidea (Buiktyfus)

In paragraaf 4.3 Besmettelijke periode is de duur van de besmettelijke periode na behandeling met antibiotica vermeld.

Hivinfectie

Aan paragraaf 5 Desinfectie is informatie toegevoegd over het invriezen van hivvirus.

Rabiës

Bijlage III Aanvullende informatie MARIG Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline)-advisering is aangepast.

Bijlage V Artsenverklaring is toegevoegd.

Hepatitis C

De richtlijn Hepatitis C is herzien. Hierin is vooral meer informatie toegevoegd aan de paragrafen 3 Diagnostiek, 4.2 ‘Besmettingsweg’, 6.3 Voorkomen in Nederland, 7 Behandeling, 8.2 Algemene preventieve maatregelen en 9 Maatregelen naar aanleiding van een geval. In paragraaf 9 staat uitgebreid wat GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-medewerkers kunnen doen na een melding. Het advies is bij een mogelijk besmettingsaccident ook de draaiboeken Prik- en Seksaccidenten te raadplegen.

Zie: http://rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Hepatitis_C/index.jsp

NB. In LCI-richtlijnenboek (2011) staat de conceptversie van deze richtlijn.

Legionellose

Paragraaf 9 Maatregelen naar aanleiding van een geval gewijzigd in: “Per 1 januari 2011 betaalt het RIVM in geval van legionellose niet langer de kosten van bemonstering door BEL, maar moet de GGD dit zelf betalen. Wel kan de GGD achteraf de kosten declareren ten laste van het OGZ openbare gezondheidszorg (openbare gezondheidszorg)-diagnostiekbudget (zolang het budget niet uitgeput is).”

Zie: http://www.bel-legionella.nl/pub/BEL.php?p=bel

Draaiboek SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)

De 2 SARS-draaiboeken zijn herzien en geïntegreerd. In het draaiboek staan de maatregelen die genomen moeten worden door openbaregezondheidszorgorganisaties in geval van incidentele gevallen van (mogelijk)SARS of een uitbraak van SARS.

Bij een nieuwe SARS-epidemie moet men tijdens de voortgang van die epidemie voortdurend de te nemen maatregelen heroverwegen, vaststellen en publiceren. Dit draaiboek is dan ook een ‘levend document’ dat voortdurend aangepast moet worden tijdens een epidemie.

Zie: http://rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/sars/SARS_draaiboek.jsp

Diversen

Nieuwe ronde projectvoorstellen over antimicrobiële resistentie

Voor het ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)-programma Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie kunnen onderzoekers tot 26 april projectvoorstellen indienen.

Het programma financiert onderzoek dat een bijdrage levert aan de bestrijding van antimicrobiële resistentie en/of aangrijpingspunten zoekt voor de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële medicijnen of interventies.

Het programma richt zich op de volgende onderzoeksthema’s:

  • antibioticagebruik en het ontstaan van resistentie en transmissie
  • bacteriële evolutie: mechanismen en targets voor nieuwe geneesmiddelen
  • nieuwe technologische ontwikkelingen, met name sneldiagnostiek
  • optimalisering van antibiotica therapie: dosering en gebruik
  • infectieziekte preventie: innovatieve benaderingen om resistentie te voorkomen

Onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van medicijnen of vaccins vormt een onderdeel van dit programma. De daadwerkelijke ontwikkeling van medicijnen en vaccins heeft geen plaats binnen dit programma.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt een balans gezocht tussen:

  • fundamenteel en praktisch toegepast onderzoek
  • onderzoek uitgevoerd door een (groter) consortium of individuele (kleinere) onderzoekgroep
  • kort of langer lopend onderzoek
  • nationaal georiënteerd onderzoek of onderzoek in een europees of internationaal perspectief

Het programma heeft 3 rondes. In september 2009 is de eerste ronde gestart. Deze is inmiddels afgerond. De tweede programmaronde opende 1 maart 2011. De derde ronde opent in 2012 en richt zich op de thema’s die in de eerdere rondes onderbelicht zijn gebleven.

Meer informatie is te vinden op www.zonmw.nl/amr