U doet via uw huisartsenpraktijk mee aan een landelijk onderzoek naar acute luchtwegklachten. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van uw gegevens.

Landelijk onderzoek naar griepachtige klachten

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidzorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doen gezamenlijk onderzoek naar griepachtige klachten en andere acute luchtwegklachten. Een aantal huisartsen, zo ook uw huisarts, doet als Peilstation mee aan dit landelijke onderzoek. In dit onderzoek wordt bij een aantal patiënten met acute luchtwegklachten, met wattenstaafjes een keel- en een neusmonster afgenomen. Ook vult de huisarts of de assistent(e) een korte vragenlijst in, o.a. over uw symptomen, vaccinaties en onderliggende ziekte, zoals suikerziekte. De monsters worden samen met deze gegevens naar het laboratorium van het RIVM gestuurd. Uw huisarts krijgt de uitslag van het onderzoek binnen ongeveer 8 dagen na aankomst van het monster op het laboratorium van het RIVM.

Met uw deelname helpt u om wekelijks duidelijkheid te verkrijgen wat de oorzaken zijn van luchtwegklachten in Nederland en wat de eigenschappen van de gevonden virussen zijn. U helpt met uw deelname ook om de ziekten die deze virussen veroorzaken beter te begrijpen. Met uw deelname helpt u ook om te bepalen hoe goed de coronaprik en griepprik werken en hoe de samenstelling van de griepprik de volgende winterperiode moet worden.

Gebruik, vertrouwelijkheid en bewaren van uw gegevens

Bij de uitvoering van dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard door het laboratorium van het RIVM. Daarom is het RIVM ook verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het gaat hier om uw naam, geboortedatum, geslacht, 4 cijfers van de postcode, Burgerservicenummer (BSN burgerservicenummer (burgerservicenummer)), gegevens over uw huisarts, gegevens over uw ziekte, informatie over voorgeschreven medicatie, of u de griepprik ontvangen hebt en of u daarvoor in aanmerking komt (tot risicogroep behoort), of u gevaccineerd bent tegen corona, of u onlangs corona heeft gehad en of u rookt of zwanger bent. Deze gegevens worden door de huisarts of assistent ingevuld op een korte vragenlijst die met de monsters mee wordt gestuurd naar het laboratorium.

In het laboratoriumsysteem van het RIVM worden uw gegevens voorzien van een monsternummer. Uw naam, BSN en geboortedatum die u direct kunnen identificeren worden in dit systeem bewaard maar zijn enkel toegankelijk voor daartoe bevoegde onderzoekers. De onderzoeksgegevens bevatten de herleidbare gegevens niet. Onderzoeksresultaten worden verwerkt in rapporten en publicaties. Uw gegevens zijn hierin niet tot u als persoon herleidbaar.

Deze onderzoeksresultaten worden aan het Nivel, Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) doorgegeven. De WHO ontvangt eventueel ook het monster en het virus verkregen uit het monster. Dit gebeurt in een vorm waarbij de gegevens niet tot u als persoon te herleiden zijn.

Uw gegevens worden verwerkt voor twee doeleinden:

  • Voor het stellen van de diagnose en deze terugkoppelen aan de huisarts, worden uw naam, geboortedatum en Burgerservicenummer verwerkt. Deze gegevens worden 20 jaar bewaard. Het RIVM sluit daarbij aan op de wettelijke termijn die is vastgesteld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)).
  • Alle overige gegevens die zijn ingevuld op de korte vragenlijst en de laboratoriumuitslagen van het onderzoek (de onderzoeksgegevens) maken deel uit van een doorlopend surveillanceprogramma. De bewaartermijn hiervan gaat pas starten wanneer dit programma zou stoppen; dit wordt momenteel niet voorzien. Dit betekent dat de gegevens in principe permanent bewaard kunnen worden. Deze gegevens zijn niet direct naar u herleidbaar.

Aanvullend onderzoek

Indien u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt, kunnen het RIVM en het Nivel persoonsgegevens over uw ziekte en achtergrond (niet uw naam en contactgegevens) en het afgenomen monster gebruiken om aanvullend onderzoek te doen. De onderzoeken zullen in het verlengde zijn van het landelijke onderzoek. Voorbeelden van aanvullend onderzoek zijn het bepalen hoe goed de griepprik en de coronavaccinatie werken en bestuderen van de evolutie van virussen in afgenomen monsters in samenhang met gegevens over ziekte en afweer tegen infectie. Het RIVM en Nivel maken, indien er sprake is van het delen van onderzoeksdata, strikte afspraken met de ontvangende derde partijen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Deze partijen worden verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De gegevens worden verstrekt in een vorm zodat de gegevens niet direct tot u als persoon te herleiden zijn.

Stoppen met deelname aan het onderzoek

Indien u zich bedenkt, kunt u uw toestemming om deel te nemen aan het onderzoek ook weer intrekken. Wel is het zo dat gegevens die al worden geanalyseerd of zijn verwerkt in publicaties niet kunnen worden verwijderd. U kunt dit doen door een verwijderingsverzoek in te dienen, Hoe u dit doet leest u in de algemene privacyverklaring van het RIVM.  

Met wie worden uw (persoons)gegevens gedeeld?

Bij het RIVM hebben alleen daartoe bevoegde onderzoekers toegang tot de naar u herleidbare persoonsgegevens (waaronder uw naam, adres en BSN nummer). De niet direct naar u herleidbare persoonsgegevens worden in het kader van het landelijk onderzoek aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doorgegeven en aan de WHO ook eventueel de monsters en virus verkregen uit de monsters. De niet naar u herleidbare persoonsgegevens en monsters kunnen in het kader van aanvullend onderzoek ook met derden worden gedeeld. Voor dit laatste heeft u, indien u dat wenst, de mogelijkheid om expliciet aan te geven dat u bezwaar heeft tegen aanvullend onderzoek; dit wordt op de korte vragenlijst genoteerd en bij het laboratorium vastgelegd.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Voor meer informatie over de naleving van uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het RIVM.  Hoe u dit doet leest u in de algemene privacyverklaring van het RIVM.
Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en functioneert als interne toezichthouder, ook voor het RIVM. De FG controleert of het ministerie de regels van de wet toepast en naleeft. U kunt de FG bereiken door een e-mail te sturen aan: FG-VWS@minvws.nl.

Mogelijkheid om klachten in te dienen

Als u het niet eens bent met de manier waarop het RIVM omgaat met gegevens die het verwerkt ten behoeve van het onderzoek, kunt u een klacht indienen bij: