Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

Probit
CAS-nummer 124-83-9

a (mg/m3)

 

a (ppmparts per million )

 

b

 

n

 

Status

wordt herzien

Voorgesteld d.d.

-

Interim d.d.

 

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

De toetsgroep heeft in 2009 de mogelijkheden besproken om een probitrelatie voor CO2 te ontwikkelen. Naar het inzicht van de toetsgroep bestaan er essentiële omissies in de daarvoor benodigde kennis en informatie, ondanks de kennis samengevat in de notitie van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/SIRCentrum voor Stoffen en Integrale Risicoschattingen ('Evaluation of the acute toxicity of CO2', 2 oktober 2009) en het onderzoek van TNO bij ratten uit 2008. Gezien het grote en acute maatschappelijk belang kan de toetsgroep zich voorstellen dat het ministerie van IenMInfrastructuur en Milieu behoefte heeft aan een (desnoods tijdelijke) probitfunctie of grenswaarde. De daarvoor beschikbare beoordelingen van anderen, zoals de notitie van RIVM/SIR uit 2009, zijn naar de mening van de toetsgroep conservatief; de toetsgroep verwacht dat volgens een beter onderbouwde probitrelatie sterfte pas op zal treden bij hogere concentraties dan in het RIVM-document aangegeven.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:
  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRAquantitative risk assessment worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenM en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.