Probitrelaties kunnen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)) worden gebruikt om het aantal dodelijke slachtoffers te schatten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de lucht.

Omgevingsveiligheid: effecten van gevaarlijke stoffen

De kwantitatieve risicoanalyse (QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment) quantitative risk assessment ) is een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. De rekenmethode die bij de analyse gebruikt wordt,geeft inzicht in de kans op dodelijke slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor de modelmatige risicoschatting van de acute, dodelijke effecten van deze stoffen worden probitrelaties gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingrond activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Wat is een probitrelatie?

Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof in de lucht, de blootstellingsduur en het effect op (in dit geval) de mens. Op deze manier kan met een probitrelatie voor een giftige stof voor iedere willekeurige combinatie van concentratie en blootstellingsduur het percentage mensen worden geschat dat in de omgeving van een incident waarbij de stof vrij zou komen, komt te overlijden  door blootstelling aan de stof.

Probitrelaties zijn gebaseerd op toxicologische gegevens van stoffen afkomstig uit dierproeven uit bestaande literatuur. Deze gegevens worden omgerekend naar blootstellingsresponsrelaties voor de mens. De relevante data van een stof en de afleiding van een probitrelatie daaruit worden in een stofdocument samengevat.