Diagostisch algoritme luchtweginfecties

Dit is een handleiding bedoeld om specifieke diagnostiek te kunnen bepalen bij respiratoire uitbraken.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/DraaiboekenInfec…

Dierenbeten

Dit draaiboek is herzien. Het gaat nu zowel over inheemse als exotische dierenbeten.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Draaiboeken/Infe…

Preventie van transmissie van hivhumaan immunodeficientievirus door risicovormend medisch personeel

Deze leidraad is opgesteld door de Commissie preventie iatrogene transmissie van HBVhepatitis B virus, HCVhepatitis C virus en hiv en de Nederlandse Vereniging van HIVhumaan immunodeficientievirus Behandelaren (voorheen: Nederlandse Vereniging van AIDS Behandelaren).

http://rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectie…
van_HBV_en_HIV

Herziening draaiboek Melding van
legionellabacteriën in water

Op het Landelijk Overleg Hygiëne en Veiligheid (LOHVlandelijk overleg hygiëne en veiligheid) van 7 september 2011 is de herziening van het draaiboek Melding van legionellabacteriën in water goedgekeurd. Het draaiboek is te downloaden via
http://www.ggdkennisnet.nl/thema/thz/dossiers/113. U moet hiervoor ingelogd zijn op GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennisnet.

Reden herziening

Het draaiboek is herzien omdat GGD’en de meldingen van legionellabacteriën in watermonsters, genomen in het kader van monitoring van de beheersmaatregelen, verschillend afhandelen en omdat de rolverdeling tussen de handhavers (VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer-Inspectie en provincie) nog niet optimaal is. Ook vonden sommige GGD’en de te nemen stappen niet altijd duidelijk.

Andere rolverdeling

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft gesprekken gevoerd met GGD’en en handhavers om de rolverdeling bij meldingen goed af te stemmen en te zorgen dat GGD’en de meldingen uniform behandelen. De rol van de GGD is terughoudender geworden waardoor vaak minder actie nodig is.

Voor deze meldingen is nu een checklist opgenomen (bijlage 11.1) om te bepalen of de GGD in actie moet komen. Deze checklist vervangt de uitgebreide vragenlijst. Een voorbeeld: Als de VROM-Inspectie besluit dat derden moeten worden geïnformeerd, is de GGD is betrokken bij opstellen brief met informatie over Legionella.

Uittreksel

Op basis van de nieuwe werkwijze en rolverdeling zijn hoofdstuk 5 (Meldingen Legionella in drinkwater) en hoofdstuk 6 (Meldingen Legionella in zwemwater) grondig aangepast. Naast het uitgebreide draaiboek is ook een uittreksel gemaakt met de essentiële informatie om een melding af te handelen (samenvatting regelgeving, checklist, uitgebreide vragenlijst en informatie voor derden). Hiermee hoopt het LCHV tegemoet te komen aan de opmerkingen dat voor dagelijks gebruik het draaiboek te omvangrijk is en daardoor moeilijk werkbaar. Het is wel noodzakelijk dat bij gebruik van het uittreksel er voldoende kennis is van de werkwijze bij ontvangst van een melding (draaiboek hoofdstuk 5 t/m 8). Bij gebruik van het uittreksel dient het draaiboek als naslagwerk . Het draaiboek is ook een beleidsdocument dat de visie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/LCHV op Legionella-preventie weergeeft (risicocategorietabel, rol monstername, verantwoording werkwijze).

ISIInformatie Standaard Infectieziekten

Op de website zijn de volgende concept ISI gepubliceerd.

- Botulisme

- Campylobacter

- Cytomegalovirusinfectie

- E. coliEscherichia coli

- Hepatitis C

http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Informatie_
Standaarden_Infectieziekten_ISI