Bijlage bij het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-draaiboek Meldingen van legionellabacteriën in water. Voorheen was dit deel B van het document ‘Preventie en Melding van legionellabacteriën in water’.

Wijziging regelgeving 2024
In deze bijlage wordt nog naar oude regelgeving verwezen. Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het Bouwbesluit en het Besluit hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden)) zijn opgegaan in respectievelijk het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal Besluit activiteiten leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving)). Ook de Wet milieubeheer is opgegaan in de Omgevingswet.

De meeste regelgeving is (vrijwel) hetzelfde gebleven maar voor o.a. (zwem)baden is de regelgeving gewijzigd. Een belangrijke wijziging is dat er niet meer wordt gesproken over een (bad)inrichting maar over een activiteit. In hoofdstuk 15 van het Bal zijn er daarom in plaats van regels voor badinrichtingen en zwemgelegenheden nu regels voor badwaterbassins. Een badwaterbassin is een waterkerende constructie voor het vasthouden van water bedoeld voor het zwemmen of baden. Zie voor meer informatie de toelichting van Informatiepunt Leefomgeving.

Op een later moment wordt deze bijlage aangepast aan de nieuwe regelgeving.