De stralingsbelasting door CT-onderzoek verandert per jaar. De gemiddelde effectieve dosis per inwoner per jaar wordt verkregen door het aantal keer dat een onderzoek is uitgevoerd in het betreffende jaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde effectieve dosis die dat type onderzoek aan de patiënt geeft en deze uitkomst te delen door de bevolkingsomvang van dat jaar.

Op dit moment verzamelen wij nieuwe gegevens over de hoeveelheid straling die gemiddeld gebruikt wordt bij radiologische onderzoeken in Nederlandse zorginstellingen. Eind 2023 publiceren wij met terugwerkende kracht data over de blootstelling aan straling van de bevolking door radiologische onderzoeken voor het jaar 2019 en 2020, zie ook webpagina “Blootstelling aan straling in de gezondheidszorg.

In onderstaande figuur is de frequentie van de verschillende CT-onderzoeken te zien voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg. Uit de frequentiegegevens blijkt dat de CT total body onderzoek relatief weinig wordt uitgevoerd. CT-abdomen is het meest uitgevoerde CT-onderzoek in de drie getoonde jaren. Voor de categorie overig geldt dat het die onderzoeken zijn die een medische instelling niet onder de omschreven CT-onderzoeken kan plaatsen die in het Jaardocument Zorg zijn opgenomen.

Figuur 1: Een overzicht van de onderzoeksfrequenties in 2018, 2019 en 2020.