Echografie en Magnetic Resonance Imaging (MRImagnetic resonance imaging) zijn beeldvormende technieken die geen gebruik maken van ioniserende straling. Gegevens hierover zijn dan ook niet van belang bij het inventariseren van stralingsbelasting als gevolg van ioniserende straling. Voor het analyseren van trends in de beeldvormende diagnostiek is inzicht in het gebruik van deze technieken wel van belang. Zo kunnen verschuivingen optreden in de gebruikte beeldvormende techniek voor bepaalde diagnoses.

Echografie

In 2018 is het aantal echografieën in het totaal ruim 4 miljoen volgens het Jaardocument Zorg. Er is een duidelijke toename te zien ten opzichte van voorgaande jaren (figuur 1). Tevens is een stijging waarneembaar in het aantal MRImagnetic resonance imaging-onderzoeken. De toename in het aantal echo en MRI-onderzoeken gaat niet gepaard met een daling van andere onderzoeken. Vanaf 2007 zijn ook de gegevens van de academische en categorale instellingen en de zelfstandige behandelcentra opgenomen. Echografie vindt ook plaats buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in verloskundige praktijken. Gegevens hierover zijn niet opgenomen.

Figuur 1: Aantal echografie-onderzoeken in de jaren 2001 tot en met 2018.

MRI

Het aantal MRI-verrichtingen in ziekenhuizen is sterk toegenomen vanaf 1993. In 1993 waren er ongeveer 75.000 verrichtingen, in 2018 is dit opgelopen tot ruim 930.000. In 2012 en 2013 is een daling in het aantal MRI-onderzoeken te zien. Dit wordt veroorzaakt door een verandering in de codes die zijn uitgevraagd. Hierdoor is de data voor deze jaren niet volledig. Eind jaren ’90 is van enkele jaren geen data beschikbaar.

Figuur 2: Aantal MRI-onderzoeken in de jaren 1993 tot en met 2018.