Het aantal nucleair geneeskundige onderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2019.

In 2019 werden er in totaal ruim 347.000 nucleair geneeskundige onderzoeken uitgevoerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Voor 2010 moet worden opgemerkt dat de schatting van het aantal uitgevoerde onderzoeken lager is dan de trendlijn. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de leveringsproblemen van radionucliden aan de ziekenhuizen in dat jaar. Geen enkel ZBC zelfstandig behandelcentrum (zelfstandig behandelcentrum) heeft aangegeven nucleair geneeskundige onderzoeken uit te voeren.

Figuur 1: Aantal nucleair geneeskundige verrichtingen in algemene, categorale en academische ziekenhuizen en het totaal voor de jaren 1991-2019. Van een aantal jaren zijn voor academische en catagorale ziekenhuizen geen gegevens bekend.

De aantallen over het jaar 2006 zijn minder betrouwbaar dan in andere jaren. Voor de aantallen van de algemene ziekenhuizen en het totaal is daarom een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangegeven.

In 2016 is besloten om alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen in een nieuwe categorie DEXA onder de radiologische verrichtingen. In deze categorie zijn zowel de botdensitometrische onderzoeken opgenomen die eerder onder de nucleaire geneeskunde vielen als de botdensitometrische onderzoeken die onder de radiologische verrichtingen vallen. De reden om deze nieuwe categorie ‘DEXA’ op te nemen onder de radiologische verrichtingen is dat deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht. Dit is met terugwerkende kracht doorgevoerd voor de jaren 2014 en 2015. Aangezien deze onderzoeken relatief veel worden uitgevoerd is een daling zichtbaar in het totaal aantal nucleair geneeskundige onderzoeken tussen 2013 en 2014.