Het aantal nucleair geneeskundige onderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2016.

In 2016 werden er in totaal ruim 369.000 nucleair geneeskundige onderzoeken uitgevoerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Voor 2010 moet worden opgemerkt dat de schatting van het aantal uitgevoerde onderzoeken lager is dan de trendlijn. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de leveringsproblemen van radionucliden aan de ziekenhuizen in dat jaar. Geen enkel ZBCzelfstandig behandelcentrum heeft aangegeven nucleair geneeskundige onderzoeken uit te voeren.

Aantal nucleair geneeskundige verrichtingen in algemene, categorale en academische ziekenhuizen en het totaal voor de jaren 1991-2016

Figuur 1: Aantal nucleair geneeskundige verrichtingen in algemene, categorale en academische ziekenhuizen en het totaal voor de jaren 1991-2016.

De aantallen over het jaar 2006 zijn minder betrouwbaar dan in andere jaren. Voor de aantallen van de algemene ziekenhuizen en het totaal is daarom een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangegeven.

Tot 2016 zijn botdensitometrische onderzoeken welke buiten de afdeling nucleaire geneeskunde werden verricht, zoals binnen de afdeling radiologie, niet meegerekend in het totaal aantal botdensitometrische onderzoeken. Om een volledig overzicht van deze onderzoeken te verkrijgen is besloten alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen binnen de nieuwe categorie ‘dexa’ onder de radiologische verrichtingen, aangezien deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht. Dit is met terugwerkende kracht doorgevoerd voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Dit resulteert in een daling in het aantal nucleair geneeskundige verrichtingen tussen 2013 en 2014.