Het aantal röntgenonderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2016.

Het totale aantal röntgenonderzoeken (exclusief CT) in Nederlandse ziekenhuizen is in 2016 ongeveer 8,5 miljoen (figuur 1). Binnen de Nederlandse ziekenhuizen is een onderverdeling te maken tussen algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Vanaf het jaar 2007 zijn ook de zelfstandige behandelcentra (ZBCzelfstandig behandelcentrum's) opgenomen in de jaarlijkse enquête.

Vanwege de lage respons op de enquête over verslagjaar 2006 is de schatting voor de algemene ziekenhuizen niet zo betrouwbaar als voor de andere jaren. Voor de gegevens van 2006 is dan ook een betrouwbaarheidsinterval van 95% aangegeven in figuur 1. Als er wordt gekeken naar de trend dan is voor 2006 mogelijk een overschatting gemaakt op basis van de toen beschikbare gegevens. Binnen de aangegeven betrouwbaarheid van 95% voor 2006 zet zich de stijgende trend door tot en met 2010. Vanaf 2011 is er een doorlopende daling te zien van het totaal aantal röntgenonderzoeken. Deze daling komt vooral door de afname binnen de algemene ziekenhuizen.

In 2014 is een stijging zichtbaar in het totaal aantal röntgenonderzoeken. Tot 2016 zijn botdensitometrische onderzoeken welke buiten de afdeling nucleaire geneeskunde werden verricht, zoals binnen de afdeling radiologie, niet meegerekend in het totaal aantal botdensitometrische onderzoeken. Om een volledig overzicht van deze onderzoeken te verkrijgen is besloten alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen binnen de nieuwe categorie ‘dexa’ onder de radiologische verrichtingen, aangezien deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht. Dit is met terugwerkende kracht doorgevoerd voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Aangezien deze onderzoeken relatief veel worden uitgevoerd, is een duidelijke stijging waarneembaar in het jaar 2014.

Aantal röntgenverrichtingen(exclusief CT) in de verschillende categorieën zorginstellingen en het totaal vanaf 1991 tot en met 2016

Figuur 1: Aantal röntgenverrichtingen(exclusief CT) in de verschillende categorieën zorginstellingen en het totaal vanaf 1991 tot en met 2016.