Het dosisonderzoek "Inventarisatie van patiëntendosis door radiologisch onderzoek" vond plaats in 2011. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de patiëntendosis van de onderzoeken die de grootste bijdrage leveren aan de collectieve dosis door medische stralingstoepassingen.

Inventarisatie van patiëntendosis door radiologische verrichtingen

Het aantal medische onderzoeken waarbij röntgenstraling wordt toegepast is de laatste decennia explosief gestegen. Europese wetgeving verplicht de lidstaten om gegevens te verzamelen over de collectieve stralingsdosis van de bevolking. Bestaande Nederlandse gegevens over de doses die patiënten bij verschillende onderzoeken ontvangen zijn verouderd en incompleet. Een Task Force, bestaande uit experts van een drietal universitaire ziekenhuizen en het RIVM is opgericht om vast te stellen welke doses in de praktijk gebruikt worden en om ziekenhuizen te adviseren op het gebied van patiëntveiligheid met betrekking tot röntgenstraling.

De Task Force bestaat uit UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), UMC St. Radboud en RIVM en valt onder Platform “Stralingsbescherming in het ziekenhuis” van de NCS Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie). RIVM neemt deel in het kader van een opdracht vanuit het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het initiatief wordt gesteund door een adviesgroep waarin Dutch Hospital Data en de IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) vertegenwoordigd zijn.

Vragenlijst Inventarisatie patiëntendosis door radiologisch onderzoek

Naast het aantal radiologische en nucleaire geneeskundige verrichtingen die worden gevraagd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg (JDZ Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen (Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen)) is er voor 2011 nog een verplicht onderdeel. Tussen 1 februari en 1 juli 2011 werden gegevens gevraagd over de radiologische onderzoeken die de grootste bijdrage leveren aan de patiëntendosis door medische stralingstoepassingen. Voor het verzamelen van deze gegevens zal een on-line vragenlijst gebruikt worden.

In 2010 is ter voorbereiding een pilot-studie gehouden onder 21 ziekenhuizen. Informatie over dit deel van het onderzoek vindt u onder de pilot-dosisstudie.