In 2010 is een pilotonderzoek gehouden bij een aantal ziekenzuizen als deel van het onderzoek "inventarisatie patiëntendosis door radiologisch onderzoek".

Inventarisatie van patiëntendosis door radiologische verrichtingen

Het aantal medische onderzoeken waarbij röntgenstraling wordt toegepast is de laatste decennia explosief gestegen. Europese wetgeving verplicht de lidstaten om gegevens te verzamelen over de collectieve stralingsdosis van de bevolking. Bestaande Nederlandse gegevens over de doses die patiënten bij verschillende onderzoeken ontvangen zijn verouderd en incompleet. Een Task Force, bestaande uit experts van een drietal universitaire ziekenhuizen en het RIVM is opgericht om vast te stellen welke doses in de praktijk gebruikt worden en om ziekenhuizen te adviseren op het gebied van patiëntveiligheid met betrekking tot röntgenstraling.

De Task Force bestaat uit UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), UMC St. Radboud en RIVM en valt onder Platform “Stralingsbescherming in het ziekenhuis” van de NCS Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie). RIVM neemt deel in het kader van een opdracht vanuit het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het initiatief wordt gesteund door een adviesgroep waarin Dutch Hospital Data en de IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) vertegenwoordigd zijn.

Opzet van het onderzoek

De eerste stap van de Task Force Patiëntendosis was het vaststellen wat de meest gebruikte en de meest dosis-intensieve onderzoeken; de zg. Top-20. Hiertoe is in 21 ziekenhuizen gedurende twee weken het aantal uitgevoerde onderzoeken geteld. Dit gebeurde in de weken 22-23 (31 mei - 13 juni) 2010, de zg. “dosisweken”.

Stap 2 was het vaststellen van de doses in de praktijk. Dit gebeurt door de ziekenhuizen te vragen naar de protocollen die zij voor deze Top-20 gebruiken. Voordat de vragenlijst aan alle ziekenhuizen zal worden voorgelegd, is deze getest in dezelfde 21 ziekenhuizen die hebben deelgenomen in stap 1. Deze “pilot” liep van 1 september tot 1 december 2010. Op 1 februari 2011 is de definitieve webenquête  opengesteld voor alle ziekenhuizen. Op 1 juli 2011 moeten alle gegevens door de ziekenhuizen zijn aangeleverd.

Stap 3 is het geven van feedback aan de ziekenhuizen over de gebruikte protocollen van de CT-onderzoeken. De “voorhoede”, bestaande uit 21 ziekenhuizen die meedoen aan de dosisweken en de pilot, zal individueel advies over hun protocollen krijgen. Aan de hand hiervan zullen algemene richtlijnen worden opgesteld die van toepassing zijn voor alle ziekenhuizen in Nederland.