Vanaf 6 februari 2018 vervangt het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)) het Besluit stralingsbescherming (Bs Besluit stralingsbescherming (Besluit stralingsbescherming)).

Wettelijke grondslag voor Medische Stralingstoepassingen

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)) richt zich op de bescherming van iedereen die te maken heeft met risico’s van ioniserende straling: werknemers, patiënten en bevolking. De bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling is opgenomen in hoofdstuk 8 van het besluit. Dit besluit strekt tot implementatie van nieuwe Europese regelgeving: Richtlijn 2013/59/Euratom.

Aan het verzamelen van data over Medische Stralingstoepassingen (MS Multiple Sclerose (Multiple Sclerose)) ligt artikel 64 van de Europese richtlijn ten grondslag. De verplichting die hieruit volgt, is in het Bbs opgenomen in artikel 8.13 en verschaft de wettelijke basis voor de benodigde gegevensverzameling. Dit artikel is hieronder weergegeven. De volledige tekst van het besluit kan elektronisch worden ingezien via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2017/11/07/404-besluit-houdende-vaststelling-van-regels-ter-bescherming-van-personen-tegen-de-gevaren-van-blootstelling-aan-ioniserende-straling.

Artikel 8.13 (individuele dosisschattingen)

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt zorg voor de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie. Indien nodig, wordt rekening gehouden met de leeftijdsverdeling en het geslacht van de blootgestelde populatie.


 

Tot 6 februari 2018 lag Richtlijn 97/43/Euratom ten grondslag aan het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen)). Deze Europese richtlijn, ook wel 'patiëntenrichtlijn' genoemd, was in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in hoofdstuk 6 van het Besluit stralingsbescherming, 2002 (Bs Besluit stralingsbescherming (Besluit stralingsbescherming)). Het Bs is in maart 2002 officieel van kracht geworden en per 6 februari 2018 ingetrokken.

Artikel 53 Besluit stralingsbescherming

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op radiologische verrichtingen voor personen die:
a. als patiënt een blootstelling ondergaan;
b. deelnemen aan een bevolkingsonderzoek;
c. arbeidsgeneeskundig onderzoek ondergaan;
d. medisch juridisch onderzoek ondergaan;
e. vrijwillig deelnemen aan medische of biomedische onderzoeksprogramma's.
2. Dit hoofdstuk is tevens van toepassing op personen die willens en wetens- doch niet beroepshalve- hulp en bijstand verlenen aan diegene die, als bedoeld in het eerste lid, een blootstelling ondergaat.

Artikel 74 Besluit stralingsbescherming

1.De ondernemer verstrekt aan Onze Minister gegevens die nodig zijn om het gemiddelde en de spreiding van de effectieve of equivalente dosis bij radiologische verrichtingen voor de bevolking en andere relevante referentiegroepen te kunnen schatten.
2. Onze Minister stelt regels ten aanzien van de verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens.