Naast het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)) bestaat er in Nederland en Europa meer wet- en regelgeving die, in meer of mindere mate, betrekking heeft op het gebruik van ioniserende straling voor medische doeleinden.

Nederlandse wet- en regelgeving

Wetten

Kernenergiewet

De Kernenergiewet is de wettelijke grondslag voor een aantal besluiten en regelingen op het gebied van stralingsbescherming, waaronder het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)). De Kernenergiewet (21 februari 1963) stelt regels voor de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Wet op het Bevolkingsonderzoek

In 1992 is de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek)) ingesteld om de bevolking te beschermen tegen fysieke of psychische risico’s van screening. Deze wet is in 1996 van kracht geworden. Voor bevolkingsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling is een vergunning nodig. Regels ten aanzien van de uitvoering van bevolkingsonderzoeken zijn opgenomen in het Besluit bevolkingsonderzoek (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), 1995b).

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet van 11 november 1993, houdende regels inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) (WVC, 1993a).

Wet op bijzondere medische verrichtingen

Wet van 24 oktober 1997, houdende regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied van de gezondheidszorg. Onder deze wet valt o.a. de radiotherapie (VWS, 1997c).

Kwaliteitswet zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen. Regelgeving op het gebied van zorgaanbod (VWS, 1996b).

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en andere Koninklijke Besluiten

Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant

Besluit van 19 november 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de radiodiagnostisch laborant en de radiotherapeutisch laborant (VWS, 1997b).

Besluit opleidingseisen tandarts

Besluit van 3 oktober 1997, houdende regels inzake de opleiding tot tandarts. Artikel 6 f van dit besluit betreft het gebruik van ioniserende straling voor onderzoek binnen de tandartsenpraktijk (VWS, 1997a).

Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus

Besluit van 25 april 2005, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de klinisch fysicus (VWS, 2005).

Ministeriële Regelingen

Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs)

In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) zijn voorschriften uit het Bbs nader uitgewerkt. In de regeling zijn bijvoorbeeld de eisen opgenomen die aan de deskundigheid en opleiding van stralingsbeschermingsdeskundigen worden gesteld.

Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018

De voorschriften uit het Bbs met betrekking tot de stralingsbescherming van werknemers zijn in deze regeling nader uitgewerkt (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid), 2018).

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling

De voorschriften uit het Bbs met betrekking tot de stralingsbescherming van patiënten zijn in deze regeling nader uitgewerkt. De regeling stelt onder andere eisen aan het functioneren van medisch-radiologische apparatuur (VWS, 2018).

ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) stelt met de verordening (Vbs) aanvullende technische en organisatorische regels vast rondom stralingsbescherming.

Deze en overige Nederlandse wet- en regelgeving is te vinden op: http://wetten.overheid.nl

Europese wet- en regelgeving

Naast Richtlijn 2013/59/Euratom, die direct verbonden is met de informatie op deze website, is er nog een richtlijn uitgevaardigd door de Europese Unie die direct of indirect te maken heeft met het toepassen van ioniserende straling op medisch gebied. Dit is Richtlijn 2001/83/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap).

Richtlijn 2001/83/EG

Vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze regeling op het gebied van de productie, distributie en gebruik van geneesmiddelen is ten aanzien van medische stralingstoepassingen met name van belang voor de nucleaire geneeskunde (radiofarmaca).

Deze en overige Europese wet- en regelgeving zijn te vinden op: http://eur-lex.europa.eu/

Begin van de pagina