Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijn 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom.

Voorheen werd de medische blootstelling aan ioniserende straling in een aparte richtlijn geregeld (Richtlijn 97/43/Euratom). In Richtlijn 2013/59/Euratom is de medische richtlijn opgenomen en geharmoniseerd. De verplichtingen met betrekking tot de bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling is opgenomen in hoofdstuk 7 van de Europese richtlijn. De wettelijke basis voor het verzamelen van data over Medische Stralingstoepassingen (MS Multiple Sclerose (Multiple Sclerose)) wordt gegeven door artikel 64 van de Europese richtlijn.

De tekst van dit artikel staat hieronder. De volledige tekst van deze en andere Europese wet- en regelgeving is elektronisch beschikbaar via http://europa.eu.int/eur-lex.

Artikel 64 Ramingen van de bevolkingsdoses

De lidstaten zorgen ervoor dat de verdeling van de individuele doses schatting bij medische blootstellingen voor radiodiagnostiek en interventieradiologie wordt bepaald, waar nodig rekening houdend met de leeftijdsverdeling en het geslacht van de blootgestelde bevolking.

Vanaf 6 februari 2018 vervangt het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)) het Besluit stralingsbescherming (Bs Besluit stralingsbescherming (Besluit stralingsbescherming)). Dit besluit strekt tot implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom. De verplichtingen met betrekking tot medische blootstelling uit de Europese richtlijn zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.


 

Tot 6 februari 2018 lag artikel 12 van Richtlijn 97/43/Euratom ten grondslag aan het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen)). Deze Europese richtlijn, ook wel 'patiëntenrichtlijn' genoemd, was in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in hoofdstuk 6 van het Besluit stralingsbescherming, 2002 (Bs).

Artikel 12 Richtlijn 97/43/Euratom 

Ramingen van de bevolkingsdoses
De lidstaten zorgen ervoor dat de mate van verspreiding van de ramingen van de individuele doses bij medische blootstellingen als bedoeld in artikel 1, lid 2, wordt bepaald ten behoeve van de bevolking en de relevante referentiegroepen; een en ander geschiedt naar het inzicht van de betrokken lidstaat.  

Artikel 1 Richtlijn 97/43/Euratom

Doel en werkingssfeer
1. Deze richtlijn vormt een aanvulling op Richtlijn 96/29/EURATOM European Atomic Energy Community (European Atomic Energy Community) en stelt de algemene beginselen vast van de stralingsbescherming van personen met betrekking tot de in de leden 2 en 3 genoemde vormen van blootstelling.
2. Deze richtlijn is van toepassing op de volgende medische blootstellingen:
a) de blootstelling van patiënten ten behoeve van hun eigen medische diagnose of behandeling;
b) de blootstelling van personen ten behoeve van bedrijfsgeneeskundige controles;
c) de blootstelling van personen ten behoeve van bevolkingsonderzoeksprogramma's;
d) de blootstelling van gezonde personen of patiënten die vrijwillig deelnemen aan medische of biomedische diagnostische of therapeutische onderzoeksprogramma's; en
e) de blootstelling van personen ten behoeve van medisch-juridische procedures.
3. Deze richtlijn is tevens van toepassing op de blootstelling van personen die willens en wetens (doch niet beroepshalve) behulpzaam zijn bij het ondersteunen en bemoedigen van personen die medische blootstellingen ondergaan.