Tot nu toe lijkt het lastig om de lekkage van pre-productie plastics naar het milieu aan te pakken. Dit bleek tijdens een Europese stakeholderworkshop op 27 september. Het gaat hierbij om korrels, poeders en vlokken die gebruikt worden als grondstof voor het maken van plastic producten. Vanwege de kleine omvang lekken deze plastics naar het milieu tijdens de productie, het transport en bij de verwerking tot eindproduct.

De Europese Unie zoekt naar maatregelen voor de plasticstrategie die eind dit jaar is voorzien. Op dit moment verricht Eunomia Consultants in opdracht van de EU Europese Unie (Europese Unie) een onderzoek naar het lekken van pre-productie plastics en mogelijke maatregelen. Tijdens een workshop gaven stakeholders hun reactie op de concept voorgestelde maatregelen.

Oude gewoontes

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de industrie het lastig vindt om het probleem op te lossen. Tijdens transport worden veelal Big Bags van 1 ton gebruikt. Deze zijn niet sterk genoeg en scheuren geregeld tijdens het transport. Om te voorkomen dat mensen uitglijden, spuiten bedrijven de gemorste korrels van de werkvloer weg met water. Het gebruik van een stofzuiger zou hiervoor een alternatief kunnen zijn. Bedrijven geven bovendien aan dat het gangbare praktijk is dat gemorste korrels buiten in een bak worden gestort, waar ontwateringsgaten in zitten. De korrels stromen uit de bak wanneer het regent.

Voorgestelde maatregelen

De tijdens de workshop voorgestelde maatregelen richten zich voornamelijk op het aanpassen van regelgeving.

  1. Het amenderen van de Polymer Production BREF (Polymer Production Best Available Techniques) zoals die bestaat onder de Europese Industriele Emissie regelgeving (IED, 2010/75/EU). BREF is een referentie document dat de Best Beschikbare Technieken beschrijft voor verschillende bedrijfstakken, waaronder de polymeer industrie. De BREF is niet bindend maar kan door vergunningverleners gebruikt worden bij het verstrekken en handhaven van vergunningen. Momenteel wordt deze BREF herzien. Het nadeel is dat alleen de producenten onder de BREF vallen, dus niet de transporteurs en verwerkers.
  2. Het voorschrijven van standaarden die voor de hele productieketen gelden. Ketenverantwoordelijkheid maakt dat de eindproducent verantwoordelijk is voor de impact van de hele productieketen. Hierbij kunnen ook transporteurs en verwerkers betrokken worden.
  3. Opname van de pellets in de EU Directive 2008/68 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. In MARPOL staan pellets reeds als schadelijk voor het mariene milieu geclassificeerd, het zou daarmee in lijn kunnen zijn.
  4. Daarnaast kunnen Europese lidstaten gevraagd worden om hotspots te identificeren waar veel pre-productie pellets naar het milieu lekken en deze  te monitoren om meer inzicht in de problematiek te krijgen.

Operation Clean Sweep

De tendens tijdens de workshop was dat de industrie vooral geen regelgeving wil en inzet op het versterken van de Operation Clean Sweep die 25 jaar geleden is gestart om verontreiniging vanuit de industrie tegen te gaan. Vanuit de NGO niet-gouvernementele organisatie (niet-gouvernementele organisatie)’s is het standpunt dat het tijd is voor regelgeving, omdat de industrie het in die afgelopen 25 jaar niet is gelukt met vrijwillige inzet.