MijnZorg

MijnZorg is een proeftuin in de regio Oost-Zuid Limburg en richt zich op alle inwoners van deze regio (n= 256.000). MijnZorg heeft een stuurgroep met hieronder een dagelijks bestuur welke zorgt voor de uitwerking van het programma van MijnZorg. De stuurgroep bevindt zich in het centrum van het ‘schillenmodel’ van MijnZorg. De volgende schil bestaat uit partners die qua werkzaamheden aansluiten bij die van de MijnZorg partijen (bijvoorbeeld VVT verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties)'s, gemeenten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) maar ook kennisinstituten), hiermee wordt ieder kwartaal een partneroverleg gepland. Verder werkt MijnZorg ook samen met andere regionale overlegtafels (o.a. Gezondheidsakkoord Zuid Limburg) en actoren (o.a. IPH, Provincie Limburg), en bevinden zich in de buitenste schil o.a. de scholen, werkgevers en sportverenigingen. Er wordt momenteel samengewerkt met proeftuin 'Anders Beter' uit de regio Westelijke Mijnstreek (n=135.000) om het programma MijnStreek regio totaal op te zetten.

De partijen die verbonden zijn aan MijnZorg hebben aan het begin van de proeftuinperiode een ambitie geformuleerd, namelijk; een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt (Triple Aim). MijnZorg gaat er vanuit dat het effectiever is als zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten in een regio hiertoe samenwerken. Verbeteringen voor alle stakeholders zijn het uitgangspunt: patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraar, overheid, gemeente en werkgevers. 

Interventies

Een uitgeschreven versie van deze tabel is beschikbaar in het LMP-rapport op pagina  110 

Uitgelicht: Zorgcontinu├╝m ouderen

Doel van deze interventie: de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren door integrale-, proactieve- en samenhangende eerstelijnszorg op te zetten in de wijk. De projectopzet voor een eerstelijnspluscentrum te Kerkrade is eind 2016 verbreed tot een zorgcontinuüm voor (kwetsbare-) ouderen in de regio OZL met drie deelprojecten:

1. Ouderenzorg in de eerste lijn versterken: de samenwerking tussen wijkverpleging, huisarts en specialist ouderengeneeskunde verbeteren door de huidige werkprocessen in kaart te brengen en hiaten en verbeterpunten op te sporen.

2. Een Eerstelijnskliniek (ELV) opzetten: een goed functionerende eerstelijnskliniek opzetten voor de tijdelijke opvang van ouderen in nood, op meerdere locaties in de regio.

3.  PlusPunt Ouderen Kerkrade ontwikkelen: (zie bovenstaande pilotuitleg). Op dit moment is deze eerste fase afgerond.

Vanaf eind 2017 lopen de projecten in de omgeving van oostelijk Zuid-Limburg (OZL); het ziekenhuis Zuyderland medisch centrum is betrokken en het expertisecentrum PlusPunt ouderen bevindt zich in Kerkrade.

Bekostiging: De projectleiding voor zowel fase 1.0 als 2.0 wordt gefinancierd via VEZN, het programma management vanuit de ROS Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijn (Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijn)-gelden. Voor de bekostiging van project 1 wordt gekeken naar mogelijkheden binnen segment 3 van de huisartsmodulen en subsidieregeling extramurale behandeling in de Wlz. Project 2 wordt gefinancierd uit de Zvw- en Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)- gelden gemeente Kerkrade. Voor project 3 moet financiering nog worden uitonderhandeld met zorgverzekeraar. Mogelijkheden in Zvw-consult specialist en module anderhalvelijnszorg.
Resultaten:  Inmiddels is het Pluspunt OZ op 1 maart 2018 geopend. Het ELV-loket is sinds 1 januari 2018 actief.
Toekomstbeeld: In de tweede fase (zorgcontinuüm 2.0) van het project zullen de deelprojecten verder worden doorontwikkeld en geborgd door de VVT verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties). Hierbij wordt de samenwerking met de Westelijke Mijnstreek nadrukkelijk opgezocht. Ook zullen nieuwe deelprojecten worden toegevoegd in afstemming met de regionale partijen. Zo is per juli 2018 de Spoedzorg 2.0 in- door en uitstroom van ouderen in een kwetsbare positie in het ziekenhuis als deelproject toegevoegd.

Meer informatie

U kunt meer lezen over deze interventies in het rapport (PDF).

Meer informatie over de proeftuin kunt u vinden op de website van de proeftuin (www.mijnzorg-ozl.nl)