Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) richt een Innovatie- en Validatiepunt (VIP) voor asbest op, dat gaat beoordelen of nieuwe producten en technieken voor asbestverwijdering effectief en veilig genoeg zijn voor werknemers en omwonenden. De staatssecretaris heeft het RIVM gevraagd het VIP vorm te geven.

Inrichtingsvoorstel

In het inrichtingsvoorstel van het RIVM staat centraal dat de beoordeling door het VIP snel, onafhankelijk en eenduidig verloopt. Transparantie, draagvlak bij de betrokken partijen en excellente uitvoering zijn daarbij belangrijk. Ook moet de juridische status van het VIP wettelijk worden verankerd in de regelgeving voor asbest en moet het VIP aansluiten bij de andere maatregelen om betere asbestverwijdering te stimuleren, zoals betere inspectie. Het voorstel van het RIVM wordt de komende maanden verder uitgewerkt.