Het toets- en rekeninstrumentarium voor ruimtelijke plannen kan worden vereenvoudigd door toetsingscriteria en regelgeving beter op elkaar af te stemmen. Ook zijn eenvoudige screeningstools gewenst. Hiermee kunnen lokale overheden hun omgevingsbeleid effectiever uitvoeren.

Het RIVM heeft geïnventariseerd welke instrumenten vergunningverleners gebruiken om de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving te beoordelen. Hierbij lag de nadruk op de instrumenten die regelmatig worden gebruikt en juridische gevolgen kunnen hebben.

Veel instrumenten beschikbaar

Er blijkt een groot aantal toets- en rekeninstrumenten beschikbaar te zijn. Vaak zijn de rekenvoorschriften in wet- en regelgeving vastgelegd. Dit geldt in een enkel geval ook voor de te gebruiken data. Naarmate de wet- en regelgeving minder specifiek voorschrijft hoe de beoordeling moet worden uitgevoerd, ontstaat meer ruimte voor interpretatie en discussie. Soms beperkt de wet- en regelgeving zich alleen tot de doelen en criteria waaraan moet worden voldaan.

Voor enkele beoordelingsdomeinen, zoals lucht en bodem, zijn al eenvoudige screeningtools beschikbaar waarmee snel de effecten kunnen worden beoordeeld. Voor andere beoordelingen zouden ook screeningstools ontwikkeld moeten worden. Bij lucht geldt dat wanneer er geen of nauwelijks effecten optreden in de leefomgeving, er voor de beoordeling geen complexe berekeningen noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om dit principe ook bij de ontwikkeling van screeningstools voor andere beschermingsdoelen, zoals waterkwaliteit of de geluidsbelasting, te hanteren.

Laan voor de Leefomgeving

Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van de 'Laan van de Leefomgeving’, het digitale stelsel dat de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet gaat ondersteunen.