De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASGadditional regulation for sexual health) is vastgelegd in de subsidieregeling publieke gezondheid. De coördinatie van de uitvoering ervan ligt bij 8 regionale GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en, die een landelijk dekkend netwerk van Centra Seksuele Gezondheid (CSGCentrum Seksuele Gezondheid’s) aansturen.

Ter ondersteuning van een kwalitatief goede en zo uniform mogelijke uitvoering van de zorg is door de zorgprofessionals betrokken bij de CSGCentrum Seksuele Gezondheid’s in opdracht van het CIbCentrum Infectieziektebestrijding en directie GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst NL een Kwaliteitsprofiel opgesteld.

Sinds eind 2009 worden de CSG’s op basis van de in het Kwaliteitsprofiel gestelde indicatoren intercollegiaal gevisiteerd. Na afronding van het eerste traject waarbij alle CSG’s gevisiteerd zijn, is de methodiek van visiteren door een externe partij geëvalueerd. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen in dit evaluatierapport, wordt een nieuw visitatietraject ontwikkeld. Dit nieuwe traject zal naar verwachting in het najaar van 2015 van start gaan.

Naar het Evaluatierapport visitatietraject Centra Seksuele Gezondheid