Bij Nederlandse militairen die tussen 2004 en 2012 in dienst waren en in of voor die tijd zijn uitgezonden was geen sprake van meer zelfdoding dan bij mannen die niet op missie zijn geweest. In de onderzochte periode was er na uitzending sprake van 22 zelfdodingen op de ruim 40.000 mannelijke uitgezonden militairen. Dit week statistisch gezien niet af van wat je vindt bij werkende mannelijke burgers en militairen die niet op missie zijn geweest. Dit staat in een rapport van het RIVM.

Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Defensie, naar aanleiding van de zorg over dit onderwerp onder militairen, in de media en de politiek. De aanleiding voor dit onderzoek was het bericht dat in de Verenigde Staten meer zelfdoding voorkomt bij de groep militairen die in Afghanistan en Irak hebben gediend.

Het aantal militairen dat tussen 2004 en 2012 is overleden en de doodsoorzaken zijn herleid door de gegevens van Defensie te koppelen aan de registratie van doodsoorzaken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Sinds 2004 heeft Defensie een uniforme digitale personeelsregistratie.

Het RIVM onderzocht hoe vaak zelfdoding voorkwam bij uitgezonden militairen, zonder naar oorzaken te kijken. Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld of de zelfdoding te maken heeft met wat de mensen tijdens de uitzending hebben meegemaakt. Om daar per persoon meer zicht op te krijgen moet je een ander type onderzoek doen. Bijvoorbeeld waarbij wordt gesproken met nabestaanden en gegevens worden verzameld uit medische dossiers. 

Het onderzoek is begeleid door een wetenschappelijke adviescommissie met onafhankelijke wetenschappers. Zij waren deskundig op dit onderwerp of op dit type onderzoek. Daarnaast is er ter begeleiding een maatschappelijke klankbordgroep van belanghebbenden gevormd waarin naast het ministerie van Defensie ook militaire vakbonden, het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform waren vertegenwoordigd.

Het RIVM baseert zijn bevindingen op gegevens van ruim 40.000 Nederlandse militairen die op missies zijn uitgezonden. In dit onderzoek is gekeken naar militairen die langer dan 30 dagen zijn uitgezonden, om kortdurende werkbezoeken uit te sluiten.