Recent verscheen in het New England Journal of Medicine een artikel over bacteriële verontreiniging van tatoeageinkt. In Rockester, New York zijn gedurende een langere periode tenminste 19 meldingen geweest van personen waarbij een infectie optrad na het laten aanbrengen van een tatoeage. Na onderzoek bleek het te gaan om infectie met Mycobacterium chelonae welke al aanwezig was in de kleurstof voordat deze werd gedistribueerd.

Naar aanleiding van dit artikel werden aan het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) vragen gesteld over de mogelijkheid dat een dergelijk probleem zich in Nederland voordoet. De kans daarop is echter erg klein. In Nederland is het Warenwetbesluit Tatoeagekleursoffen van kracht, waarin is opgenomen dat deze kleurstoffen steriel moeten zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) bemonstert steekproefsgewijs tatoeage-inkt uit diverse handelskanalen, zo dicht mogelijk bij de fabrikant of importeur. De NVWA laat deze stoffen onderzoeken in een microbiologisch laboratorium. Wanneer een microbiologische verontreiniging wordt aangetroffen worden de producten direct uit de handel genomen.