Zoals gemeld in december 2016, zijn de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren.

Alle counselors moeten verplicht 1 keer per 2 jaar een door de Regionale Centra goedgekeurde bijscholing specifiek op het gebied van counselingsvaardigheden gaan volgen. En daarnaast moeten counselors ook 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening) doorlopen. Deze wijziging gaat in per 1 april 2017. Er wordt dan tot eind 2018 de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te voldoen. Vanwege de verwachte start van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017, dient de DIN 2.1 per 1 april a.s. te zijn doorlopen.

De andere twee wijzigingen gaan in per 1 juli 2017.
- Counseling prenatale screening moet zo georganiseerd zijn dat er minimaal 30 minuten beschikbaar zijn voor counseling.
- Counseling prenatale screening vindt plaats in een apart gesprek, dus los van de intake.(dus los van bijvoorbeeld de obstetrische intake).

U wordt hierover nader geïnformeerd en gefaciliteerd door uw Regionaal Centrum. Met vragen kunt u ook bij uw Regionaal Centrum terecht.

Waarom zijn de kwaliteitseisen voor counselors prenatale screening veranderd?

De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft in deWBO-vergunning voor de TRIDENT-2 studie aangegeven dat de regionale centra voor prenatale screening, in samenwerking met het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek), verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsborging van de screening en de counseling en het organiseren van een aanvullende bijscholing naast de verplichte scholingsbijeenkomsten voor TRIDENT-2. Dit met als doel om de kwaliteit van de counseling te verbeteren.

Omdat de wijzigingen een grote impact kunnen hebben op uw praktijkvoering, en dat in een toch al drukke periode met andere veranderingen zoals de integrale geboortezorg, is uw Regionaal Centrum bereid om met u mee te denken. Tevens kunt u bij uw Regionaal Centrum terecht voor vragen.