De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 lag deze daling op 15 procent ten opzichte van 1990. Dit blijkt uit cijfers van RIVM/Emissieregistratie. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar. Het stellen van ambitieuze klimaatdoelen heeft veel in beweging gebracht. De uitvoering van de gemaakte afspraken vraagt veel inspanningen. Meerdere doelen voor 2020 worden naar verwachting niet gehaald waaronder de 25 procent afname van broeikasgassen ten opzichte van 1990. De Klimaat en Energieverkenning (KEV) raamt dat de afname in 2020 tussen de 19 en 26 procent zal liggen.

Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning 2019, die het in samenwerking met het RIVM heeft opgesteld, en waar ook het Centraal Bureau voor de Statistiek, ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland) part of TNO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan hebben bijgedragen.

Het RIVM heeft de cijfers geleverd van de gerealiseerde uitstoot van broeikasgassen en de te verwachte uitstoot van de overige broeikasgassen (lachgas, methaan en  F-gassen) uit de sectoren elektriciteitsopwekking, industrie, afval, gebouwde omgeving, en verkeer en vervoer.

De KEVKlimaat- en energieverkenning 2019 geeft een actueel beeld van de Nederlandse energiehuishouding. En het verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en van de uitstoot van broeikasgassen. Deze KEV vervangt de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. Het geldt als het nieuwe basisscenario voor toekomstige analyses over de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot 2030.