De uitstoot van broeikasgassen daalt in 2030 naar verwachting met 38-48 procent ten opzichte van 1990. Dat blijkt uit de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving))]. Het PBL maakt hiervoor gebruik van gerealiseerde emissiecijfers van het RIVM/ Emissieregistratie (1990 – 2020). Ondanks de daling is het kabinetsdoel nog niet in zicht. Dit doel is om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. De geraamde daling is dit jaar fors groter dan vorig jaar. De KEV 2020 kwam uit op 30-40 procent afname. Dat komt voornamelijk doordat er in het afgelopen jaar meer beleid concreet is uitgewerkt voor de industrie en de mobiliteitsector.

Het RIVM/ Emissieregistratie heeft de cijfers geleverd van de gerealiseerde uitstoot van broeikasgassen en de verwachte uitstoot van de overige broeikasgassen (lachgas, methaan en F-gassen) uit alle sectoren behalve de landbouw. Hierbij zijn de grootste emissiebronnen de vuilstortplaatsen (methaan) en de chemische industrie (lachgas). In de chemische industrie daalt de uitstoot van lachgas door maatregelen in die industrie als gevolg van het ‘Urgenda-pakket’ en de CO2-heffing. De methodiek voor het berekenen van de emissies van deze overige broeikasgassen is geactualiseerd en terug te vinden in het rapport Overige broeikasgasemissie in de Klimaat en Energieverkenning 2021.

Over de Klimaat- en Energieverkenning

De Klimaat- en Energieverkenning is het document dat conform de Klimaatwet jaarlijks de ontwikkeling van de broeikasgasemissies in Nederland tot en met 2030 beschrijft. In de KEV is voor de ramingen het beleid meegenomen dat op 1 mei 2021 concreet genoeg was om door te rekenen en dat officieel is gepubliceerd.

De KEV is tot stand gebracht door het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) (coördinatie), in nauwe samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), TNO EnergieTransitie en het RIVM, en met bijdragen van RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).nl.