Voortaan is de informatie over milieukwaliteitsnormen van water centraal te vinden op het onderdeel 'Risico’s van stoffen' van de RIVM website. Deze normen geven aan hoe hoog de concentratie van verschillende chemische stoffen in het water maximaal mag zijn.

Provincies, gemeenten en waterschappen gebruiken deze normen in diverse vergunningen om aan te geven waar vergunninghouders zich aan moeten houden. Normen zijn ook belangrijk om de waterkwaliteit te monitoren, bijvoorbeeld voor bestrijdingsmiddelen.

Tot nu toe worden de milieukwaliteitsnormen zowel gepubliceerd op de Helpdesk Water van de Waterdienst als op de website van het RIVM. Op het Risico’s van stoffen deel van de RIVM site is vooral informatie te vinden over normen die al wettelijk waren vastgelegd of beleidsmatig waren goedgekeurd. In de loop van volgend jaar zal de Helpdesk Water de publicatie van milieukwaliteitsnormen op haar site beëindigen.

Met het samenbrengen van alle normen in één loket op dezelfde website maakt de overheid een efficiëntieslag. Dit voorkomt dubbel werk, onduidelijkheid over de status van normen, en mogelijke inconsistenties. Een klein deel van de normen is nog niet overgebracht naar de RIVM-website, deze informatie volgt in de komende maanden.