Bodemverontreiniging kan de plaatselijke ecologie schaden. Daarom heeft het Nederlands Normalisatie instituut (NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm)) samen met het RIVM een nieuwe norm gemaakt voor het vaststellen van ecologische risico's.

Het NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm) heeft de NEN 5737 'Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging' gepubliceerd. Deze beschrijft het onderzoeksproces waarmee ecologische stress door bodemverontreiniging kan worden vastgesteld met behulp van een zogenoemde Triade.

De term Triade heeft betrekking op drie sporen van onderzoek: milieuchemie, toxicologie en ecologie. Steeds vaker worden Triade-onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen of een ernstig verontreinigde bodem vanwege ecologische risico's moet worden gesaneerd. De Circulaire bodemsanering benoemt de Triade als methode om de locatiespecifieke ecologische risico's vast te stellen. Het RIVM heeft de sleutelrol bij de ontwikkeling van de TRIADE en de NEN norm.

Procesnorm

NEN 5737 richt zich primair op het onderzoeksproces. De kritieke stappen van het onderzoek worden beschreven. Deze vormen de basis voor het goed uitvoeren van het Triade-onderzoek Voor elke kritische stap worden vervolgens richtlijnen gegeven zodat de kwaliteit van het onderzoek wordt gewaarborgd. De norm beschrijft geen specifieke onderzoeksmethoden.

Internationale belangstelling

Nationaal en internationaal groeit de interesse in het gebruik van ecologische methoden bij de beoordeling van de toestand van land- en waterbodems. Leidend hierbij zijn voortschrijdende beleidsmatige ontwikkelingen beschreven in bijvoorbeeld de Beleidsbrief bodem (2003) en de European Soil Strategy. Deze laten een verschuiving in denken zien van een chemische benadering naar een systeemgerichte benadering van het compartiment bodem, waardoor nadrukkelijk ook rekening moet worden gehouden met bodemecologische aspecten.

ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization)/TC 190 'Soil quality' heeft ook belangstelling getoond voor deze Nederlandse norm en wil graag de norm publiceren als ISO-norm.

Voor prijsinformatie en bestellingen kunt u terecht op de site van de NEN. Meer informatie hierover vindt u onder 'Zie ook'.