Boerderij in landschap

Een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS) is vanaf vandaag beschikbaar. De bronnen die zorgen voor emissies en daardoor ook de neerslag van stikstof veranderen voortdurend. Daarom wordt AERIUS regelmatig geactualiseerd. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele data verwerkt.

Het RIVM gebruikt AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie. Daarmee wordt de stikstofdepositie in heel Nederland in kaart gebracht. Daarnaast is er een apart onderdeel in AERIUS voor de vergunningverlening. Dit onderdeel, AERIUS Calculator, wordt gebruikt door overheden om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden berekenen. Bevoegde gezagen gebruiken AERIUS Calculator als instrument voor vergunningverlening.

Jaarlijkse actualisatie

AERIUS wordt  ieder jaar geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke inzichten in AERIUS Calculator te verwerken. Ook zijn de gegevens over de stikstofgevoelige natuur geactualiseerd, zoals de habitatkaarten van de provincies. Het RIVM gebruikt daarbij informatie van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), TNO en het onderzoeksbureau van Universiteit Wageningen, eigen gegevens en de natuurgegevens van de voortouwnemers van de Natura 2000-gebieden.

Gevolgen toestemmingsverlening

Initiatiefnemers kunnen na de actualisatie andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met deze nieuwe versie van Calculator. Als het bevoegd gezag vóór 15 oktober nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden met de nieuwe versie.

Technische toelichting op de actualisatie

Natuurgegevens
De natuurgegevens zijn geactualiseerd in AERIUS: de grenzen van de Natura 2000-gebieden, de habitatkartering, de relatie tussen soorten en leefgebieden, en de doelstellingen van habitattypen en soorten. De aanpassingen zorgen voor een nieuwe selectie van rekenpunten in Natura 2000-gebieden, de zogenaamde relevante hexagonen die stikstofgevoelige natuur bevatten.

Emissiefactoren
De standaard emissiefactoren voor wegverkeer, binnenvaart en zeescheepvaart, stallen en mobiele werktuigen zijn geactualiseerd. Voor mobiele werktuigen zijn ook emissiefactoren voor ammoniak en voor stationair draaiende werktuigen toegevoegd.

Achtergronddepositie

Ook is de achtergronddepositiekaart geactualiseerd door gebruik te maken van de nieuwste cijfers van de emissieregistratie en een verbeterde kalibratiemethode. De berekeningen sluiten hiermee beter aan bij de metingen. Als gevolg hiervan wijzigen de (bijna) overbelaste hexagonen in Calculator. Deze verschillen zijn vooral het gevolg van een methodewijziging en geven geen beeld van de trend in stikstofdepositie.

Doorontwikkelen AERIUS Calculator

Conform het advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof onder leiding van Leen Hordijk wordt Calculator voortdurend verder ontwikkeld als ondersteuningsinstrument voor vergunningverlening. De komende periode wordt door het Kennisprogramma Stikstof nader onderzoek gedaan naar de aanbevelingen van het Adviescollege.