berg van thermische gereinigde grond

De huidige normstelling blijkt onvoldoende geschikt om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken. In de praktijk blijkt dat er te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze stoffen kunnen het ecosysteem verstoren. Ook blijkt TGG nog schadelijke stoffen te bevatten zoals benzeen. De gevonden concentraties leveren geen gevaar op voor de gezondheid van mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Om de risico’s te beperken heeft het ministerie van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) in het verleden normen gesteld voor de hoeveelheid verontreinigingen die TGG mag bevatten. Dit normenkader is gebaseerd op eigenschappen van gewone grond en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van TGG. Hierdoor wordt de uitspoeling van metalen naar grondwater en oppervlaktewater onvoldoende voorspeld. En voor zouten ontbreekt normstelling volledig. Het RIVM adviseert daarom om in de normstelling ook die specifieke eigenschappen van het materiaal mee te nemen. Deze eigenschappen zijn namelijk van invloed op het meer vrijkomen van verontreinigingen dan bij gewone grond.

Veilig hergebruik

Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is een mengsel van grond en andere materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen. Daarna kan de TGG opnieuw worden gebruikt. Ook bij het hergebruik van andere materialen worden in de praktijk problemen geconstateerd, zoals sommige bouwstoffen. Het RIVM adviseert om de komen jaren structureel aandacht te geven aan het normenkader voor het hergebruik van grond- en bouwmaterialen. Om het hergebruik van grond en bouwmaterialen beter te kunnen beoordelen werkt het RIVM aan tijdelijke handvatten (zogeheten ‘toepassingskader’).

Meer circulair

Hergebruik van bouwmaterialen en producten wordt gestimuleerd om het gebruik van nieuwe grondstoffen te verminderen. Het is hierbij belangrijk dat hergebruik en recycling van materialen veilig is voor het milieu en de gezondheid van de mens. Een circulaire economie richt zich op een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van herwonnen materialen en producten. Daarom is het niet alleen van belang om de normstelling op orde te hebben, maar ook de productkwaliteit te verhogen.