sloot

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten. Het gaat meestal om lage concentraties. De hoogste concentraties PFAS zijn gevonden in het grondwater dat net onder het bodemoppervlak zit, direct onder het maaiveld. Maar ook in dieper en ouder grondwater zijn PFAS gemeten. Het gaat dan vooral om PFAS die niet snel aan deeltjes in de bodem vast gaan zitten. Daardoor kunnen zij gemakkelijk met het grondwater meestromen en zich verspreiden. 

De aanwezigheid van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in het grondwater laat zien dat ook in het recente verleden, niet afbreekbare stoffen konden doordringen tot diep in de bodem. Door in de toekomst actief op zoek te gaan naar nieuwe (groepen van) stoffen in de bodem die mogelijk een bedreiging vormen voor het grondwater zijn we beter en sneller in staat om in te spelen op dit type bedreigingen voor de kwaliteit van grond en grondwater. Het RIVM werkt in opdracht van het Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) samen met deskundigen en belanghebbenden aan een algemene methodiek voor opkomende stoffen in bodem en waterbodem. Belangrijke onderdelen van deze methodiek zijn onder meer een signaleringsfunctie, een landsdekkende monitoring en methoden voor een snelle risicobeoordeling van diffuus verspreide stoffen. Zo kan het bodembeleid een bijdrage leveren aan het tegengaan van de verspreiding van stoffen als PFAS in grondwater.

Over PFAS

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een groep stoffen die door mensen zijn gemaakt. Bij de productie en het gebruik van producten waar PFAS in zitten kunnen deze stoffen in het milieu terechtkomen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat mensen in Nederland te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan. Mensen kunnen zelf weinig doen om contact met PFAS te vermijden. Drinkwater en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen. Het RIVM adviseerde de overheid daarom ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS. Om te voorkomen dat PFAS en andere persistente stoffen als gevolg van emissies en gebruik in het milieu terecht komen werkt Nederland samen met andere Europese landen aan een voorstel voor de restrictie van de productie en het gebruik van PFAS.