De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is vooruit gaan, steeds meer statushouders sluiten hun inburgering en cursus Nederlandse taal af. In 2017 had 11% van de Syrische statushouders een betaalde baan, in 2019 is dit 34%. Ook neemt de onderwijsparticipatie toe. Wel zijn er binnen de groep verschillen: jongeren en mannen boeken een grotere vooruitgang (in taal en arbeidsparticipatie) dan 45-plussers en vrouwen. Ook zijn er zorgen: een groot deel van de Syrische statushouders is nog afhankelijk van een bijstandsuitkering en heeft een ongunstige fysieke en psychische gezondheid. 

Dit blijkt uit de op donderdag 4 juni 2020 uitgekomen publicatie Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie. Dit is een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau in samenwerking met het RIVM, WODC en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het RIVM keek hierbij naar (psychische) gezondheid, leefstijl en zorggebruik. 

Het aandeel psychisch ongezonde Syrische statushouders daalde licht (van 42% naar 38%) maar is nog steeds driemaal zo hoog als in de algemene bevolking. Veel Syriërs kampen bovendien met een slechte mondgezondheid. Het aandeel psychisch ongezonde Syriërs is onder jongeren naar verhouding het sterkst gedaald. Maar niet alles is gunstig: jongeren rapporteren vaker discriminatie, zijn kritischer over de procedurele rechtvaardigheid van instanties en er is een sterke toename van het aandeel rokers onder jongeren.