landschap met lanbouwgrond en bebouwing op de achtergrond

Vandaag heeft het kabinet de plannen voor de eerste stappen voor de aanpak van de stikstofproblematiek bekend gemaakt. Het RIVM heeft de afgelopen tijd samen met het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) berekeningen gedaan om de betrokken ministers inzicht te geven in het effect van verschillende maatregelen.

Door verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen vermindert de stikstofdepositie op korte termijn. Verdere maatregelen in de landbouw leveren op iets langere termijn – vanaf eind 2020 – verdere reductie van stikstof op. Door bouwplannen voor woningen en infrastructuur neemt de stikstofdepositie toe. Deze toename van depositie door woningbouw is op de meeste locaties kleiner dan de depositiewinst door snelheidsverlaging.

Samenvatting resultaten

In de berekeningen is gekeken hoeveel depositieruimte de voorgenomen maatregelen opleveren. Ook is berekend hoeveel depositieruimte nodig is om woningbouw te realiseren.

In de berekeningen is het effect van de stikstofdepositie per Natura 2000 gebied doorgerekend. Bij precieze berekeningen wordt rekening gehouden met een zeer groot aantal bronnen. Die berekeningen kosten veel tijd. Bovendien was het noodzakelijk om voor maatregelen en bouwprojecten een aantal aannames te doen. Zo is bijvoorbeeld uitgegaan van de gemiddelde stikstofdepositie per woningbouwproject.

Daarom zijn de berekeningen generiek en moeten de resultaten gezien worden als betrouwbaar, maar indicatief. Dit betekent dat die resultaten bij nadere uitwerking van bouwplannen en maatregelen per locatie iets kunnen veranderen.

De uitkomsten van berekeningen zijn hieronder samengevat. De getallen zijn uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar (mol N/ha/jr) gemiddeld over alle Natura 2000 gebieden.

Vermindering stikstofdepositie op korte termijn:

  • door generieke verlaging max. snelheid naar 100 km kilometer (kilometer)/u: 1,6 mol N/ha/jr

De behoefte aan salderingsruimte stikstofdepositie is:

  • voor woningbouw: 0,3 mol N/ha/jr

Hieruit komt het beeld naar voren dat er in het algemeen voldoende ruimte lijkt voor woningbouw. Bij lokale uitwerking kan dit echter anders zijn.

Daarnaast zijn andere maatregelen bekeken:

  • geen snelheidsverlaging in de avond en nacht (19.00 - 6.00 uur) vermindert het effect van snelheidsverlaging met ongeveer 20%
  • voermaatregelen: vermindering stikstofdepositie met 5,4 mol N/ha/jr
  • warme sanering varkenshouderij: vermindering stikstofdepositie met 2,6 mol N/ha/jr
  • reservering van 30% van de vermindering van stikstofdepositie per maatregel, ten behoeve van natuurherstel

NB: dit zijn gemiddelde waarden, de verschillen binnen en tussen Natura 2000 gebieden kunnen groot zijn.

De doorrekeningen zijn steeds in korte tijd tot stand gekomen. In de opeenvolgende presentaties zijn de cijfers daarom telkens geactualiseerd.