Als gevolg van de vulkaanuitbarsting in IJsland drijft momenteel op grote hoogte een aswolk richting Noordwest-Europa. De aswolk heeft begin van de middag Nederland bereikt ter hoogte van de waddeneilanden. Het RIVM beoordeelt in opdracht van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Op basis van de beschikbare informatie is er op dit moment geen reden om te veronderstellen dat er risico's voor de volksgezondheid zullen optreden.

Daartoe wordt onder meer gebruik gemaakt van de meetgegevens van het landelijk meetnet luchtkwaliteit van het RIVM. Op basis van de beschikbare informatie is er op dit moment geen reden om te veronderstellen dat er risico's voor de volksgezondheid zullen optreden. De aswolk bevindt zich op grote hoogte en de kans dat deeltjes as neer zullen slaan is momenteel erg klein.

Het RIVM beschikt over een landelijk meetnet luchtkwaliteit. Het RIVM meet op zo’n 50 plaatsen in Nederland de actuele samenstelling van de lucht op leefniveau. Momenteel wordt nauwlettend in de gaten gehouden of verhoogde waarden worden gemeten, met name voor fijn stof en zwaveldioxide. De actuele waarden zijn te zien op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.