Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRACentrale Organisatie Voor Radioactief Afval N.V.) te Borsele lag in 2011 -2014 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Over de periode 2011-2014 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,018 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, COVRACentrale Organisatie Voor Radioactief Afval, de reactor in Petten en bij de uraanverrijkingsfabriek UrencoURanium ENrichment COmpany en ondersteunt daarmee de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het RIVM brengt in kaart aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Radioactiviteit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid als iemand aan heel veel straling wordt blootgesteld. In Nederland worden mensen gemiddeld aan 2,4 mSvmillisievert (milliSievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen en radon en thoron.