In 2019 was de uitstoot van broeikasgassen 3 procent lager dan in 2018. In totaal is de uitstoot  nu 18 procent gedaald ten opzichte van 1990. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het RIVM/Emissieregistratie en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het doel is dat de uitstoot van broeikasgassen 25 procent lager is in 2020. Om dat doel te halen is een verdere daling nodig van 7 procent.

Grafiek emissie broeikasgassen, mei 2020, RIVM

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie)4), lachgas (distikstofoxide N2O) en zogenoemde F-gassen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen wordt weergegeven in megaton (is miljard kilo) CO2-equivalenten. In 2019 was die uitstoot in Nederland 182,5 megaton CO2-equivalenten. Dat is 5,7 megaton (3 procent) minder dan in 2018. De helft van de daling hangt samen met een lagere uitstoot door de elektriciteitssector. Overigens speelde voor deze 2019 cijfers  de invloed van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus nog geen rol.

Klimaatdoelen: minder uitstoot van CO2 nodig

Het doel is om in 2020 een broeikasgasuitstoot te hebben die 25 procent lager is dan in 1990 (uitspraak in de Urgenda-rechtszaak). Daarvoor is een daling van nog 7 procent extra nodig ten opzichte van 1990 ofwel ruim 16 megaton.

Voor 2030 heeft Nederland volgens het klimaatakkoord het doel om 49 procent minder broeikasgasuitstoot te hebben dan in 1990. Daarvoor is de komende 11 jaar een daling nodig van nog eens 70 megaton CO2-equivalenten.

De daling van 39 megaton in de afgelopen jaren kwam niet door de afname van CO2 maar van de andere broeikasgassen: methaan, lachgas en de zogenoemde F-gassen. De uitstoot daarvan is tussen 1990 en 2019 de helft minder geworden. De uitstoot van CO2 is in die periode ongeveer gelijk gebleven. In de komende 11 jaar zal de daling vooral moeten worden bereikt door vermindering van CO2-uitstoot omdat de uitstoot van de overige broeikasgassen niet eenvoudig verlaagd kan worden.

Vier jaar achter elkaar minder uitstoot door elektriciteitssector

De laatste vier jaar daalde vooral de uitstoot door de elektriciteitssector. In 2019 stootte de elektriciteitssector 42 megaton CO2 uit. In 2015 was dit nog 53 megaton. In dat jaar werden nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. In de drie jaar daarna daalde de uitstoot door het stapsgewijs stilzetten van oude kolencentrales. In 2019 zorgden zowel een lage aardgasprijs als een hoge CO2-prijs voor een grotere inzet van aardgascentrales en een kleinere productie van elektriciteit door kolencentrales. Beide veranderingen samen leverde een netto daling op van 2,1 megaton CO2.

Rapporten Emissieregistratie

De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband tussen diverse instituten onder regie van het RIVM. De Emissieregistratie  stelt jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. Daarnaast houdt de Emissieregistratie bij of Nederland zich aan de internationale klimaatverplichtingen houdt (UNFCCC, Kyoto protocol), en aan de richtlijnen op het gebied van grootschalige luchtverontreiniging (NECD, Göteborg protocol). Hiervoor stelt de Emissieregistratie jaarlijks namens Nederland twee rapporten op: het National Inventory Report 2020 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2020 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Daarnaast bepaalt de Emissieregistratie waar de emissies in Nederland vrijkomen.