Van de vrouwen bij wie borstkanker wordt vastgesteld, is 84% na vijf jaar nog in leven. Bevallingen eindigen in het ene ziekenhuis veel vaker in een keizersnede dan in het andere. In 2009 hebben zorgverzekeraars voor het eerst verdiend aan de basisverzekering. Dit is een kleine greep uit de informatie van de vernieuwde Zorgbalans-website.

De Zorgbalans schetst hoe de gezondheidszorg er in Nederland voor staat aan de hand van ruim 125 indicatoren over kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. Deze indicatoren geven een antwoord op belangrijke beleidsvragen over de zorg: Is zorg voor iedereen goed bereikbaar? Hoe doet Nederland het in vergelijking met de ons omringende landen? Hoe ervaren patiënten de zorg? Wat kost onze gezondheidszorg eigenlijk en wat krijgen we daarvoor terug? De Zorgbalans is een essentiële informatiebron voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van de beleidsagenda.

Sinds 2006 brengt het RIVM de Zorgbalans uit in de vorm van een rapport dat ook via het internet te lezen is. Met ingang van 2011 wordt de Zorgbalans een website die tenminste twee maal per jaar wordt geactualiseerd met nieuwe cijfers. In mei 2011 zijn 21 indicatoren geactualiseerd.

De geactualiseerde informatie toont enkele opvallende ontwikkelingen. Zo zijn er positieve ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt: het aantal onverzekerden is gedaald en in 2009 boekten zorgverzekeraars voor het eerst een positief resultaat op de basisverzekering. De indicator ‘sectio’s in de laagrisicogroep’ laat zien dat vrouwen die bevallen na een normale zwangerschapsduur van een eerste kind dat in een ‘normale’ hoofdligging ligt toch nog wel eens bevallen met een keizersnede. Of dat gebeurt, lijkt sterk af te hangen van het ziekenhuis; percentages ongeplande keizersneden lopen uiteen van 3% tot 35%. Andere nieuwe cijfers geven onder andere informatie over vijfjaarsoverleving bij kanker, ziekenhuisinfecties, zuigelingensterfte, valincidenten, de financiële situatie van zorginstellingen, ambulancezorg en wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg.

De Zorgbalans komt tot stand in samenwerking met diverse wetenschappelijke instituten en gegevensverzamelaars. De informatie is afkomstig uit ruim 65 verschillende databronnen. De indicatoren die in mei 2011 zijn geactualiseerd zijn gebaseerd op gegevens van onder andere Perinatale Registratie Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank, de Universiteit van Maastricht, de Nederlandse kankerregistratie, GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) Nederland en Eurostat. De komende tijd zal de website van de Zorgbalans verder worden gemoderniseerd en verbeterd. 

Naar de site