Snelweg met verkeer

In 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 1,5 procent hoger dan in 2020. In totaal is de uitstoot nu 24,1 procent lager dan in 1990. De ammoniakemissie daalde in 2021 met ruim 2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral door afname van het aantal dieren. Dit volgt uit de voorlopige cijfers die RIVM/Emissieregistratie vandaag publiceert op emissieregistratie.nl. De website is vernieuwd.

Effect corona en definitieve cijfers

De overige luchtvervuilende stoffen (NOx Stikstofoxiden (Stikstofoxiden), PM2.5, SO2 zwaveldioxide (zwaveldioxide) en NMVOS (Niet Methaan Volatiele Organische Stoffen)) laten over de langere termijn een daling zien. Wel is de uitstoot van sommige van deze stoffen in 2021 gelijk gebleven of licht gestegen. Dit komt omdat de uitstoot in 2020 naar verhouding lager was door de coronapandemie. Bij de uitstoot van broeikasgassen is de stijging ontstaan bij de huishoudens. Die verstookten meer aardgas vanwege de koude winter.
Definitieve cijfers over 2021 zijn er begin 2023. Deze voorlopige cijfers worden dan aangepast met de informatie van actuelere statistieken die pas in het najaar beschikbaar komen.

Vernieuwde website emissieregistratie.nl  

Elk jaar stelt de Emissieregistratie de gegevens van de uitstoot in Nederland samen. De Emissieregistratie is een samenwerking tussen verschillende instituten, onder regie van het RIVM. Iedereen kan op emissieregistratie.nl met alle cijfers over de emissies aan de slag. Om dit makkelijker te maken is de website en het dataportaal vernieuwd. Het is mogelijk de cijfers over uitstoot van stoffen te bekijken en zelf grafieken en kaarten samen te stellen en te delen. Bijvoorbeeld voor iedere gemeente, voor verschillende vormen van transport of van een fabriek. Naast cijfers geeft de nieuwe website ook achtergrondinformatie, rapportages en nieuws. 

Video Wat is de emissieregistratie?

Bekijk video: Wat is de emissieregistratie?