Titel Auteurs Rapportnummer
Achtergrondinformatie over HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat): gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam Heringa, M. ; Guichelaar, S.K. ; ter Burg, W. 2020-0007
Achtergrondwaarden perfluoralkylstoffen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)) in de Nederlandse landbodem Wintersen, A. ; Spijker, J. ; van Breemen, P. ; van Wijnen, H. 2020-0100
Actualisering en addenda SRM Second Read Model (Second Read Model)-1 en SRM-2 Visser,  S. ; Wesseling,  J.  2020-0118
Advies Risicogrenswaarden voor PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) en GenX in zwemwater en vis Muller, A. ; Smit, E. 2020-0042
Afleiding bij aanrijdingen op de werkplek. Een verkenning van het onderwerp en analyse van vijftig ernstige arbeidsongevallen Sol, V. ; van der Swaluw, K. ; Chambon, M. ; van der Zande, A. ; Melssen, N. ; Guldenmund, F. 2020-0038
Afweging van voor- en nadelen van beschermende maatregelen bij kernongevallen. Een verkenning van mogelijkheden voor optimalisatie Kerckhoffs, T.J. ; van der Linden, M. ; Twenhöfel , C.J.W. ; Smetsers, R.C.G.M. ; Dekkers, S.A.J. 2020-0058
An overview of the available data on the mutagenicity and carcinogenicity of 1-bromopropane Geraets, L. 2020-0144
An overview of the available data on the mutagenicity and carcinogenicity of 1-tert-butoxypropan-2-ol. Geraets, L. 2020-0079
Analyse REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-autorisatieaanvragen: inventarisatie van alternatieven voor chroom-6 van Goor-Gras, J.E.F. ; van Kuppevelt, M.A. 2020-0142
CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties van Defensie: blootstelling en gezondheidsrisico's Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen, met speciale aandacht voor het bestanddeel HDI   2020-0017
Chroom-6 in kunstschilderverf onder REACH Brand, W. ; Luit, R. ; Wijnhoven, S.W.P. ; Herremans, J. 2020-0061
Consequentieonderzoek probitrelaties. De impact van veranderingen in uitkomsten van risicoberekeningen   Zonneveld,  M. ; Kieskamp,  K.K. ; Kooi,  E.S. ; Uijt de Haag,  P.A.M.  2020-0070
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) NV. Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0160
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0161
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group). Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0162
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland B.V. Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0163
Coping with substances of concern in a circular economy Beekman, M. ; Bakker, J.C. ; Bodar, C.W.M. ; van Leeuwen, L.C. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Zijp, M.C. ; Verhoeven, J.K. 2020-0049
CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) 2020: Exposure model for human health risk assessment through contaminated soil. Technical description van Breemen, P.M.F. ; Quik, J. ; Brand, E. ; Otte, P.F. ; Wintersen, A.M. ; Swartjes, F.A. 2020-0165
De tijdelijke opslag van radioactief afval in ziekenhuizen Boudewijns,  L.H.A. ; van der Linden,  M. ; Siegersma,  D.  2020-0034
Ecotoxicologische risicogrenzen voor PFOS in bodem en grondwater Verbruggen, E.M.J. ; Marinkovic, M. ; Wassenaar, P.N.H. 2020-0085
Een eerste verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op het behalen van bodem-, water- en luchtdoelstellingen Blokhuis, C. ; Schepens, J.A.B. ; van der Wal, A. 2020-0033
Een veilige leef- én werkomgeving: samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties versterken de Boer, L.M. ; van Leeuwen, L.C. ; Beetstra, R. 2020-0008
Een verkenning van het begrip verwaarloosbaarheid, toegepast op straling van der Schaaf, M. ; Smetsers, R.C.G.M. 2020-0026
Effect meten van circulair inkopen. Definities, methode en test voor de nationale CE Conformité Européenne (Conformité Européenne) Rapportage Zijp, M.C. ; Dekker, E. ; de Graaff, L. ; Hauck, M. ; Hollander, A. ; Snijder, L. ;  Bruggen, A.R.van 2020-0002
Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019 Zijp, M.C. ; Quik, J.T.K. ; Hollander, A. ; van der Vliet, N. ; van Bruggen, A.R. ; Dekker, E. 2020-0074
Effectiviteit van gebruiksadviezen bij diffuus lood in de bodem. Rapportage over een onderzoek in de gemeente Zaanstad Devilee,  J. ; Dirven,  L. ; Claassen,  L.   2020-0123
Environmental quality standards for barium in surface water. Proposal for an update according to the methodology of the Water Framework Directive Verbruggen, E.M.J. ; Smit, C.E. ; van Vlaardingen, P.L.A. 2020-0024
Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2018 Tanzi, C.P. 2019-0216
Ernstige Hinder en Slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019 van Poll,  R.  2020-0116
Fifteen years of incident analysis. Causes, consequences, and other characteristics of incidents with hazardous substances at major hazard companies in the period 2004-2018 Kooi,  E.S. ; Manuel,  H.J. ; Mud,  M. ; Bellamy,  L.J. 2020-0115
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2019 met het MONET-meetnet Tanzi, C.P. 2020-0149
Gebruiksvoorschrift Storybuilder-MHC Major Hazard Control (Major Hazard Control) Kooi, E.S. ; Manuel, H.J. ; Mud, M.L. ; Wolting, A.G. 2020-0129
Geluidmonitor 2018. Nader Onderzoek Individuele bronemissies van weg- en spoorverkeer Joosten, E. ; Mabjaia, N. ; Haaima, M. ; den Hollander, H. 2019-0226
Geluidmonitor 2019. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen Joosten,  E. ; Mabjaia,  N. ; van Loon,  R. ; den Hollander,  H.   2020-0128
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde : Veehouderij en gezondheid Nijdam,  R. ; Dusseldorp,  A. ; Elders-Meijerink,  M. ; Jacobs,  P. ; Maassen,  C.B.M. ; van der Lelie,  S. ; Pasnagel,  M. ; van Strien,  R. ; van de Waal,  N. ; van de Weerdt,  R. ; Zock,  J.P.  2020-0092
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2018. National Inventory Report 2020 Ruyssenaars, P.G. ; Coenen, P.W.H.G. ; Rienstra, J.D. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G. ; 't Hoen, M. ; Honig, E. ; van Huet, B. ; van Huis, E.P. ; Koch, W.W.R. ; Lagerwerf, L.A. ; te Molder, R.M. ; Montfoort, J.A. ; Vonk, J. ; van Zanten, M.C. 2020-0031
Grip op chemische stoffen. Jaarverslag Bureau REACH 2019 Wouters,  M. ; de Kort,  T.  2020-0103
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2020 Hoogerbrugge,  R. ; Geilenkirchen,  G.P. ; den Hollander,  H.A. ; Schuch,  W. ; van der Swaluw,  E. ; de Vries,  W.J. ; Wichink Kruit,  R.J.   2020-0091
Health effects related to wind turbine sound: an update van Kamp,  I. ; van den Berg,  G.P.  2020-0150
Health survey on people living in the direct vicinity of agricultural plots: additional analyses Simoes,  M. ; Huss,  A. ; Portengen,  L. ; Vermeulen,  R. ; Baliatsas,  C. ; Dückers,  M. ; Verheij,  R. ; Janssen,  N. ; Krijs,  K. ; Zock,  J.P.   2020-0056
Human health risk assessment of aluminium Affourtit,  F. ; Bakker,  M.I. ; Pronk,  M.E.J.   2020-0001
Implementation of a data fusion approach to assess the concentration and dry deposition of ammonia in the Netherlands Wichink Kruit, R. ; Braam, M. ; Hoogerbrugge, R. ; van Pul, A. 2020-0076
Informative Inventory Report 2020. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2018 Wever, D. ; Coenen, P.W.H.G. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G.P. ; 't Hoen, M. ; Honig, E. ; Koch, W.W.R. ; Leekstra, A.J. ; Lagerwerf, L.A. ; te Molder, R.A.B. ; Smeets, W.L.M. ; Vonk, J. ; van der Zee, T. 2020-0032
Inventarisatie van het gebruik van Diagnostische Referentieniveaus voor röntgenonderzoeken in Nederland. Update van RIVM briefrapport 080129001/2013KRW Velsma, M. ; Waard, I.R. 2020-0030
Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek Geraets, L. ; van Triel, J. ; Groothuis, F ; Beetstra, R. ; ter Burg, W. 2020-0080
Invloed van procesintensificatie op omgevingsveiligheid van de Ven, M.F. ; Geus, E.C.J. 2020-0111
Inzicht in beleidsacties richting een circulaire economie. Monitoring van acties en verkenning van transitie-indicatoren per prioritaire keten   Lijzen,  J.P.A. ; Bastein,  T. ;  Bruggen,  A.R.(van) ; Hollander,  A. ; van Kuppevelt,  M.A. ; Rietveld,  E. ; Zwartkruis,  J.V.    2020-0078
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019). De Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Europese Unie (Europese Unie) Nitraatrichtlijn actieprogramma's Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Plette, A.C.C. ; van Duijnhoven, N. ; Rozemeijer, J.C. ; Gosseling, M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Roskam, J.L. ; Begeman, H.A.L. 2020-0121
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2018 Lukács, S. ; Blokland, P.W. ; van Duijnen, R. ; Fraters, D. ; Doornewaard, G.J. ; Daatselaar, C.H.G. 2020-0096
Leveringszekerheid voor medische radionucliden - aanvullingen 2020. Uitbreiding op RIVM Rapporten 2019-0101, 2017-0063 en 2018-0075 Roobol, L. ; Rosenbaum, C. ; de Waard, I. 2020-0153
Medicijnresten en waterkwaliteit: een update  Moermond,  C.T.A. ; Montforts,  M.H.M.M. ; Roex,  E.W.M. ; Venhuis,  B.J.  2020-0088
Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services Visschedijk, A. ; Meesters, J.A.J. ; Nijkamp, M.M. ; Koch, W.W.R. ; Jansen, B.I. ; Dröge, R. 2020-0041
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register Honig, E. ; Montfoort, J.A. ; Dröge, R. ; Guis, B. ; Baas, K. ; van Huet, B. ; van Berghe, A.C.W.M. 2020-0040
Metingen van het gamma- en neutronendosistempo aan de terreingre van de Hoge Flux Reactor en bij de Stekhal van NRG te Petten in 2018. Revisie van rapport 2018-0182 Kwakman, P.J.M. ; Tanzi, C.P. 2020-0081
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2020. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit de Smet, P.A.M. ; Visser, S. ; Valster, N.L. ; Schuch, W.J.L. ; Geijer, M.N. ; Wesseling, J.P. ; van den Beld, W.A. ; Drukker, D. ; Groot-Wassink, H. ; Sanders, A. 2020-0164
Motie Schonis en de WHO World Health Organization (World Health Organization)-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018). Het doel heiligt de middelen Welkers, D. ; van Kempen, E. ; Helder, R. ; Verheijen , E. ; van Poll, R. 2019-0227
Multi-use disease models Wang, J. ; Pouwels, X. ; Ramaekers, B. ; Frederix, G. ; van Lieshout, C. ; Hoogenveen, R. ; Li, X. ; de Wit, G.A. ; Joore, M. ; Koffijberg, H. ; van Giessen, A. ; Feenstra, T. 2020-0145
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door blootstelling aan hexamethyleen di-isocyanaat (HDI). Literatuuronderzoek en consultatie van deskundigen Ezendam, J. ; den Braver-Sewradj, S.P. ; Heusinkveld, H.J. ; Hessel, E.V.S. 2020-0013
Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden. Dosisberekeningen als basisinformatie voor de herziening van maatregelen en leefregels. Kloosterman, A. ; van Dijk, A. ; Boudewijns-Schoonderbeek, L. ; van Dillen, T. ; Kok-Palma, Y. ; van der Reijden, A. ; Siegersma, D ; Velsma, M. ; de Waard-Schalkx, I. ; Dekkers, F. 2020-0113
Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie Beekman, M. ; Bakker, J.C. ; Bodar, C.W.M. ; van Leeuwen, L.C. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Zijp, M.C. ; Verhoeven, J.K. 2019-0186
Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Komen,  C.M.D. ; Wezenbeek,  J.  2020-0071
Perception of Living Environment in the Netherlands Disturbances Survey 2016 van Poll, R. ; Breugelmans, O. ; Houthuijs, D. ; van Kamp, I. 2020-0075
Postmortem radiologie. Een verkennend onderzoek naar het gebruik van radiologische technieken bij overledenen Velsma, M. ; de Waard, I.R. 2020-0094
Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater- aandachtspunten voor kwaliteitscontrole van Driezum, I.H. ; van der Aa, N.G.F.M. ; van den Berg, H.H.J.L. 2020-0185
Rekenmethode risico's doorgaand vervoer gevaarlijke stoffen over spoor. Een actualisatie op basis van grote ongevallen in Europa Uijt de Haag, P.A.M. ; Bos, H.G. ; Schulenberg, A.J.H. ; Timmers, P.G.J. ; van de Ven, M. 2019-0208
Risicobeoordeling van blootstelling aan HDI op de POMS-locaties van Defensie Palmen, N.G.M. ; Geraets, L. ; ter Burg, W. ; Bos, P.M.J. ; van de Weijgert, V.P.L. 2020-0015
Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond bij de Plas van Heenvliet (Zwartewaal) Brand, E. ; Schouten, A.J. ; Rutgers, M. 2020-0057
Safety and sustainability analysis of railway sleeper alternatives. Application of a novel method for material loop Quik, J.T.K. ; Dekker, E. ; Montforts, M.H.M.M. 2020-0181
Safety and sustainability analysis of railway sleeper alternatives. Application of the Safe and Sustainable Material Loops framework Quik, J.T.K. ; Dekker, E. ; Montforts, M.H.M.M. 2020-0126
Staat Drinkwaterbronnen van Driezum, I.H. ; Beekman, J. ; van Loon, A. ; van Leerdam, R.C. ; Wuijts, S. ; Rutgers, M. ; Boekhold, S. ; Zijp, M.C. 2020-0179
Stikstofeffecten van criteria ten behoeve van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties A Bleeker ; MJ Wilmot ; J Bijsterbosch 2020-0199
Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale Borssele in 2019 Tanzi, C.P. 2020-0138
Supply security for medical radionuclides - additions 2020. Supplement to RIVM Reports 2019-0101, 2017-0063 and 2018-0075 Roobol, L. ; Rosenbaum, C. ; de Waard, I. 2020-0171
Toekomstverkenning veiligheid chemiesector. Inventarisatie van ontwikkelingen tussen nu en 2050 die van invloed zijn op de (arbeids)veiligheid Hansler,  R.J. ; Pompe,  L. 2019-0196
Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000 - 2018) Wit, M. ; Claessens, J. ; Dik, H. ; van der Aa, M. 2020-0044
Twee methoden om blootstelling op de werkplek te toetsen aan een grenswaarde: BOHS-NVvA (2011) en de NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm)-EN-689 (2019). Een vergelijking voor het gebruik in veilige werkwijzen ter Burg, W. 2020-0098
Validatie rekenhart AERIUS lucht Wesseling,  J. ; Zandveld,  P. ; Valster,  N.L. ; Visser,  S. 2020-0119
Verkennende metingen aan ultrafijn stof in het IJmondgebied Weijers, E.P. ; Vonk, J. 2020-0095
Verkenning Biogene Stikstofemissies Bleeker, A. ; Wichink-Kruit, R. ; van Zanten, M. 2020-0194
Verkenning monitor MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen) waterschappen.  Op weg naar sturen op het MVI-effect de Valk, E. ; Dekker, E. ; van Bruggen, A. ; Zijp, M.C. 2020-0062
Verschil in uitloging van PFAS uit grond en bagger Wintersen, A. ; Osté, L. ; van der Meiracker, R. ; van Breemen, P. ; Roskam, G. ; Spijker, J. 2020-0102