Titel Auteurs Rapportnummer
Achtergrondinformatie over HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat): gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam Heringa, M. ; Guichelaar, S.K. ; ter Burg, W. 2020-0007
Achtergrondwaarden perfluoralkylstoffen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen )) in de Nederlandse landbodem Wintersen, A. ; Spijker, J. ; van Breemen, P. ; van Wijnen, H. 2020-0100
Actualisering en addenda SRM Second Read Model (Second Read Model)-1 en SRM-2 Visser,  S. ; Wesseling,  J.  2020-0118
Advies Risicogrenswaarden voor PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur ), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) en GenX in zwemwater en vis Muller, A. ; Smit, E. 2020-0042
Afleiding bij aanrijdingen op de werkplek. Een verkenning van het onderwerp en analyse van vijftig ernstige arbeidsongevallen Sol, V. ; van der Swaluw, K. ; Chambon, M. ; van der Zande, A. ; Melssen, N. ; Guldenmund, F. 2020-0038
Afweging van voor- en nadelen van beschermende maatregelen bij kernongevallen. Een verkenning van mogelijkheden voor optimalisatie Kerckhoffs, T.J. ; van der Linden, M. ; Twenhöfel , C.J.W. ; Smetsers, R.C.G.M. ; Dekkers, S.A.J. 2020-0058
An overview of the available data on the mutagenicity and carcinogenicity of 1-bromopropane Geraets, L. 2020-0144
An overview of the available data on the mutagenicity and carcinogenicity of 1-tert-butoxypropan-2-ol. Geraets, L. 2020-0079
Analyse REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals )-autorisatieaanvragen: inventarisatie van alternatieven voor chroom-6 van Goor-Gras, J.E.F. ; van Kuppevelt, M.A. 2020-0142
CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties van Defensie: blootstelling en gezondheidsrisico's Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen, met speciale aandacht voor het bestanddeel HDI   2020-0017
Chroom-6 in kunstschilderverf onder REACH Brand, W. ; Luit, R. ; Wijnhoven, S.W.P. ; Herremans, J. 2020-0061
Consequentieonderzoek probitrelaties. De impact van veranderingen in uitkomsten van risicoberekeningen   Zonneveld,  M. ; Kieskamp,  K.K. ; Kooi,  E.S. ; Uijt de Haag,  P.A.M.  2020-0070
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) NV Nederlands Vaccin Instituut (Nederlands Vaccin Instituut). Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0160
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0161
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group). Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0162
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland B.V. Periode 2018 Kwakman, P.J.M. 2019-0163
Coping with substances of concern in a circular economy Beekman, M. ; Bakker, J.C. ; Bodar, C.W.M. ; van Leeuwen, L.C. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Zijp, M.C. ; Verhoeven, J.K. 2020-0049
CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) 2020: Exposure model for human health risk assessment through contaminated soil. Technical description van Breemen, P.M.F. ; Quik, J. ; Brand, E. ; Otte, P.F. ; Wintersen, A.M. ; Swartjes, F.A. 2020-0165
De tijdelijke opslag van radioactief afval in ziekenhuizen Boudewijns,  L.H.A. ; van der Linden,  M. ; Siegersma,  D.  2020-0034
Ecotoxicologische risicogrenzen voor PFOS in bodem en grondwater Verbruggen, E.M.J. ; Marinkovic, M. ; Wassenaar, P.N.H. 2020-0085
Een eerste verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op het behalen van bodem-, water- en luchtdoelstellingen Blokhuis, C. ; Schepens, J.A.B. ; van der Wal, A. 2020-0033
Een veilige leef- én werkomgeving: samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties versterken de Boer, L.M. ; van Leeuwen, L.C. ; Beetstra, R. 2020-0008
Een verkenning van het begrip verwaarloosbaarheid, toegepast op straling van der Schaaf, M. ; Smetsers, R.C.G.M. 2020-0026
Effect meten van circulair inkopen. Definities, methode en test voor de nationale CE Conformité Européenne (Conformité Européenne) Rapportage Zijp, M.C. ; Dekker, E. ; de Graaff, L. ; Hauck, M. ; Hollander, A. ; Snijder, L. ;  Bruggen, A.R.van 2020-0002
Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019 Zijp, M.C. ; Quik, J.T.K. ; Hollander, A. ; van der Vliet, N. ; van Bruggen, A.R. ; Dekker, E. 2020-0074
Effectiviteit van gebruiksadviezen bij diffuus lood in de bodem. Rapportage over een onderzoek in de gemeente Zaanstad Devilee,  J. ; Dirven,  L. ; Claassen,  L.   2020-0123
Environmental quality standards for barium in surface water. Proposal for an update according to the methodology of the Water Framework Directive Verbruggen, E.M.J. ; Smit, C.E. ; van Vlaardingen, P.L.A. 2020-0024
Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2018 Tanzi, C.P. 2019-0216
Ernstige Hinder en Slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019 van Poll,  R.  2020-0116
Fifteen years of incident analysis. Causes, consequences, and other characteristics of incidents with hazardous substances at major hazard companies in the period 2004-2018 Kooi,  E.S. ; Manuel,  H.J. ; Mud,  M. ; Bellamy,  L.J. 2020-0115
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2019 met het MONET-meetnet Tanzi, C.P. 2020-0149
Gebruiksvoorschrift Storybuilder-MHC Major Hazard Control (Major Hazard Control) Kooi, E.S. ; Manuel, H.J. ; Mud, M.L. ; Wolting, A.G. 2020-0129
Geluidmonitor 2018. Nader Onderzoek Individuele bronemissies van weg- en spoorverkeer Joosten, E. ; Mabjaia, N. ; Haaima, M. ; den Hollander, H. 2019-0226
Geluidmonitor 2019. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen Joosten,  E. ; Mabjaia,  N. ; van Loon,  R. ; den Hollander,  H.   2020-0128
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde : Veehouderij en gezondheid Nijdam,  R. ; Dusseldorp,  A. ; Elders-Meijerink,  M. ; Jacobs,  P. ; Maassen,  C.B.M. ; van der Lelie,  S. ; Pasnagel,  M. ; van Strien,  R. ; van de Waal,  N. ; van de Weerdt,  R. ; Zock,  J.P.  2020-0092
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2018. National Inventory Report 2020 Ruyssenaars, P.G. ; Coenen, P.W.H.G. ; Rienstra, J.D. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G. ; 't Hoen, M. ; Honig, E. ; van Huet, B. ; van Huis, E.P. ; Koch, W.W.R. ; Lagerwerf, L.A. ; te Molder, R.M. ; Montfoort, J.A. ; Vonk, J. ; van Zanten, M.C. 2020-0031
Grip op chemische stoffen. Jaarverslag Bureau REACH 2019 Wouters,  M. ; de Kort,  T.  2020-0103
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2020 Hoogerbrugge,  R. ; Geilenkirchen,  G.P. ; den Hollander,  H.A. ; Schuch,  W. ; van der Swaluw,  E. ; de Vries,  W.J. ; Wichink Kruit,  R.J.   2020-0091
Health effects related to wind turbine sound: an update van Kamp,  I. ; van den Berg,  G.P.  2020-0150
Health survey on people living in the direct vicinity of agricultural plots: additional analyses Simoes,  M. ; Huss,  A. ; Portengen,  L. ; Vermeulen,  R. ; Baliatsas,  C. ; Dückers,  M. ; Verheij,  R. ; Janssen,  N. ; Krijs,  K. ; Zock,  J.P.   2020-0056
Human health risk assessment of aluminium Affourtit,  F. ; Bakker,  M.I. ; Pronk,  M.E.J.   2020-0001
Implementation of a data fusion approach to assess the concentration and dry deposition of ammonia in the Netherlands Wichink Kruit, R. ; Braam, M. ; Hoogerbrugge, R. ; van Pul, A. 2020-0076
Informative Inventory Report 2020. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2018 Wever, D. ; Coenen, P.W.H.G. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G.P. ; 't Hoen, M. ; Honig, E. ; Koch, W.W.R. ; Leekstra, A.J. ; Lagerwerf, L.A. ; te Molder, R.A.B. ; Smeets, W.L.M. ; Vonk, J. ; van der Zee, T. 2020-0032
Inventarisatie van het gebruik van Diagnostische Referentieniveaus voor röntgenonderzoeken in Nederland. Update van RIVM briefrapport 080129001/2013KRW Velsma, M. ; Waard, I.R. 2020-0030
Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek Geraets, L. ; van Triel, J. ; Groothuis, F ; Beetstra, R. ; ter Burg, W. 2020-0080
Invloed van procesintensificatie op omgevingsveiligheid van de Ven, M.F. ; Geus, E.C.J. 2020-0111
Inzicht in beleidsacties richting een circulaire economie. Monitoring van acties en verkenning van transitie-indicatoren per prioritaire keten   Lijzen,  J.P.A. ; Bastein,  T. ;  Bruggen,  A.R.(van) ; Hollander,  A. ; van Kuppevelt,  M.A. ; Rietveld,  E. ; Zwartkruis,  J.V.    2020-0078
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019). De Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU European Union (European Union ) Nitraatrichtlijn actieprogramma's Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Plette, A.C.C. ; van Duijnhoven, N. ; Rozemeijer, J.C. ; Gosseling, M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Roskam, J.L. ; Begeman, H.A.L. 2020-0121
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2018 Lukács, S. ; Blokland, P.W. ; van Duijnen, R. ; Fraters, D. ; Doornewaard, G.J. ; Daatselaar, C.H.G. 2020-0096
Leveringszekerheid voor medische radionucliden - aanvullingen 2020. Uitbreiding op RIVM Rapporten 2019-0101, 2017-0063 en 2018-0075 Roobol, L. ; Rosenbaum, C. ; de Waard, I. 2020-0153
Medicijnresten en waterkwaliteit: een update  Moermond,  C.T.A. ; Montforts,  M.H.M.M. ; Roex,  E.W.M. ; Venhuis,  B.J.  2020-0088
Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services Visschedijk, A. ; Meesters, J.A.J. ; Nijkamp, M.M. ; Koch, W.W.R. ; Jansen, B.I. ; Dröge, R. 2020-0041
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register Honig, E. ; Montfoort, J.A. ; Dröge, R. ; Guis, B. ; Baas, K. ; van Huet, B. ; van Berghe, A.C.W.M. 2020-0040
Metingen van het gamma- en neutronendosistempo aan de terreingre van de Hoge Flux Reactor en bij de Stekhal van NRG te Petten in 2018. Revisie van rapport 2018-0182 Kwakman, P.J.M. ; Tanzi, C.P. 2020-0081
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2020. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit de Smet, P.A.M. ; Visser, S. ; Valster, N.L. ; Schuch, W.J.L. ; Geijer, M.N. ; Wesseling, J.P. ; van den Beld, W.A. ; Drukker, D. ; Groot-Wassink, H. ; Sanders, A. 2020-0164
Motie Schonis en de WHO World Health Organization (World Health Organization )-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018). Het doel heiligt de middelen Welkers, D. ; van Kempen, E. ; Helder, R. ; Verheijen , E. ; van Poll, R. 2019-0227
Multi-use disease models Wang, J. ; Pouwels, X. ; Ramaekers, B. ; Frederix, G. ; van Lieshout, C. ; Hoogenveen, R. ; Li, X. ; de Wit, G.A. ; Joore, M. ; Koffijberg, H. ; van Giessen, A. ; Feenstra, T. 2020-0145
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door blootstelling aan hexamethyleen di-isocyanaat (HDI). Literatuuronderzoek en consultatie van deskundigen Ezendam, J. ; den Braver-Sewradj, S.P. ; Heusinkveld, H.J. ; Hessel, E.V.S. 2020-0013
Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden. Dosisberekeningen als basisinformatie voor de herziening van maatregelen en leefregels. Kloosterman, A. ; van Dijk, A. ; Boudewijns-Schoonderbeek, L. ; van Dillen, T. ; Kok-Palma, Y. ; van der Reijden, A. ; Siegersma, D ; Velsma, M. ; de Waard-Schalkx, I. ; Dekkers, F. 2020-0113
Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie Beekman, M. ; Bakker, J.C. ; Bodar, C.W.M. ; van Leeuwen, L.C. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Zijp, M.C. ; Verhoeven, J.K. 2019-0186
Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Komen,  C.M.D. ; Wezenbeek,  J.  2020-0071
Perception of Living Environment in the Netherlands Disturbances Survey 2016 van Poll, R. ; Breugelmans, O. ; Houthuijs, D. ; van Kamp, I. 2020-0075
Postmortem radiologie. Een verkennend onderzoek naar het gebruik van radiologische technieken bij overledenen Velsma, M. ; de Waard, I.R. 2020-0094
Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater- aandachtspunten voor kwaliteitscontrole van Driezum, I.H. ; van der Aa, N.G.F.M. ; van den Berg, H.H.J.L. 2020-0185
Rekenmethode risico's doorgaand vervoer gevaarlijke stoffen over spoor. Een actualisatie op basis van grote ongevallen in Europa Uijt de Haag, P.A.M. ; Bos, H.G. ; Schulenberg, A.J.H. ; Timmers, P.G.J. ; van de Ven, M. 2019-0208
Risicobeoordeling van blootstelling aan HDI op de POMS-locaties van Defensie Palmen, N.G.M. ; Geraets, L. ; ter Burg, W. ; Bos, P.M.J. ; van de Weijgert, V.P.L. 2020-0015
Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond bij de Plas van Heenvliet (Zwartewaal) Brand, E. ; Schouten, A.J. ; Rutgers, M. 2020-0057
Safety and sustainability analysis of railway sleeper alternatives. Application of a novel method for material loop Quik, J.T.K. ; Dekker, E. ; Montforts, M.H.M.M. 2020-0181
Safety and sustainability analysis of railway sleeper alternatives. Application of the Safe and Sustainable Material Loops framework Quik, J.T.K. ; Dekker, E. ; Montforts, M.H.M.M. 2020-0126
Staat Drinkwaterbronnen van Driezum, I.H. ; Beekman, J. ; van Loon, A. ; van Leerdam, R.C. ; Wuijts, S. ; Rutgers, M. ; Boekhold, S. ; Zijp, M.C. 2020-0179
Stikstofeffecten van criteria ten behoeve van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties A Bleeker ; MJ Wilmot ; J Bijsterbosch 2020-0199
Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale Borssele in 2019 Tanzi, C.P. 2020-0138
Supply security for medical radionuclides - additions 2020. Supplement to RIVM Reports 2019-0101, 2017-0063 and 2018-0075 Roobol, L. ; Rosenbaum, C. ; de Waard, I. 2020-0171
Toekomstverkenning veiligheid chemiesector. Inventarisatie van ontwikkelingen tussen nu en 2050 die van invloed zijn op de (arbeids)veiligheid Hansler,  R.J. ; Pompe,  L. 2019-0196
Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000 - 2018) Wit, M. ; Claessens, J. ; Dik, H. ; van der Aa, M. 2020-0044
Twee methoden om blootstelling op de werkplek te toetsen aan een grenswaarde: BOHS-NVvA (2011) en de NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm )-EN-689 (2019). Een vergelijking voor het gebruik in veilige werkwijzen ter Burg, W. 2020-0098
Validatie rekenhart AERIUS lucht Wesseling,  J. ; Zandveld,  P. ; Valster,  N.L. ; Visser,  S. 2020-0119
Verkennende metingen aan ultrafijn stof in het IJmondgebied Weijers, E.P. ; Vonk, J. 2020-0095
Verkenning Biogene Stikstofemissies Bleeker, A. ; Wichink-Kruit, R. ; van Zanten, M. 2020-0194
Verkenning monitor MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen) waterschappen.  Op weg naar sturen op het MVI-effect de Valk, E. ; Dekker, E. ; van Bruggen, A. ; Zijp, M.C. 2020-0062
Verschil in uitloging van PFAS uit grond en bagger Wintersen, A. ; Osté, L. ; van der Meiracker, R. ; van Breemen, P. ; Roskam, G. ; Spijker, J. 2020-0102