Titel Auteurs Rapportnummers
A literature study on the toxicokinetics of structural analogues of the mycotoxin deoxynivalenol AD van den Brand, MJB Mengelers 2021-0217
Aanbevelingen voor het tweede Nederlandse nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen M van der LindenM VelsmaLHA Boudewijns 2021-0206
Advies over nut en noodzaak van een pollenmeetnetwerk D Houweling, J van der Helm, Versteeg - de Jong, J WesselinG, C Boomsma, S van Wijk 2021-0221
Agricultural practices and water quality in the Netherlands; status (2016-2019) and trend (1992-2019) B Fraters, AEJ Hooijboer, A Vrijhoef, ACC Plette, N van Duijnhoven, JC Rozemeijer, M Gosseling, CHG Daatselaar, JL Roskam, HAL Begeman 2020-0184
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2019 R van Duijnen, PW partnerwaarschuwing (partnerwaarschuwing) Blokland, A Vrijhoef, D Frater, GJ Doornewaard, CHG Daatselaar 2021-0070
An inventory of innovation in recycling waste streams with substances of concern PGPC Zweers, MA van Kuppevel, LM de Boer 2021-0009
Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol D Welker, sA Sahai, E van Kempe, nR Helder 2020-0219
Analyse van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen HJ Manue, GJ Kamps, ES Kooi, AG Wolting 2021-0051
Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot van ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) naar lucht te beperken JK Verhoeven, NMH niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheid (niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheid) Jansen, A de Blaeij, LM de Boer 2020-0106
Beoordeling van gezondheidsrisico’s bij gebruik van ethanol bevattende handgel HS Hendriks,M Woutersen, W ter Burg, PMJ Bos PMJ, AGSchuur  2021-0026
Bij wijze van uitzondering. Een systematiek voor de besluitvorming over het gebruik van biociden bij een publiek belang MHMM Montforts, A Krom 2021-0132
Bijdrage aan de stikstofdepositie in de natuur vanuit de industrie, het verkeer en de consumenten CWM van der Maas, PHAJ Jone, sPW Westerhoff, SB Hazelhorst, DGC Roest 2021-0200
Blootstelling aan natuurlijke bronnen van ioniserende straling in Nederland RCGM Smetsers, PDBM Bekhuis 2021-0032
Chemische veiligheid mondkapjes. Voortgangsrapportage SWP Wijnhoven, W Brand, HS Hendriks, EHW Huiberts, PCE van Kesteren, MJ Visser 2021-0139
Cijfermatige onderbouwing RIVM bijdrage Langetermijn Verkenning Stikstofproblematiek A Bleeker 2021-0020
Contra expertise on environmental monitoring in the vicinity of the Borssele nuclear power plant. Results in 2019 and 2020 PJM Kwakman 2021-0078
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) NV. Periode 2019 P Kwakman  2021-0022
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2019 P Kwakman  2021-0021
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group). Periode 2019 P Kwakman  2021-0023
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland B.V. Periode 2019 P Kwakman  2021-0024
Datahandboek Monitor Leren van Ongevallen. Technische rapportage ter ondersteuning van analisten bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en het RIVM M Lammers, J van Kampen 2021-0096
De milieu-impact van de jaarlijkse 85 miljard euro aan inkoop door alle Nederlandse overheden. Een studie die helpt bij prioriteren voor maatschappelijke verantwoord inkopen (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)) MA Steenmeijer, JD Creutzfeldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob) van der Zaag, JC Corts, JM Joint meeting (Joint meeting) Tauber, A Hollander, T van den Berg, CPL van der Zande, MC medisch centrum (medisch centrum) Zijp 2021-0087
Depositieonderzoek IJmond 2020. Monstername, analyse en risicobeoordeling van PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof binnen- en buitenshuis in de IJmondregio MG Mennen, L Geraets,  WLter Burg,  JE Elberse, EM van Putten, ME Boshuis-Hilverdink, NW van Veen  2021-0110
Environmental risks of scrubber discharges for seawater and sediment. Preliminary risk assessment for metals and polycyclic aromatic hydrocarbons M Faber, WJGM Peijnenburg, CE Conformité Européenne (Conformité Européenne) Smit 2021-0048
Feitenrapportage grondwaterkwaliteitsmeetnetten J Claessens, M Wit, E Wattel 2020-0186
Footprint luchtvaart Schiphol op luchtkwaliteit S Teeuwisse, W de Vries, M Geijer 2020-0211
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2020 met het MONET-meetnet CP Tanzi 2021-0155
Geluidmonitor 2020. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen A Kok, N Mabjaia, RVA van Loon, H den Hollander 2021-0198
Gezondheidseffecten van windturbinegeluid I van Kamp, GP general practitioner (general practitioner) van den Berg 2020-0214
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2019 PG Ruyssenaars, PWHG Coenen, JD Rienstra, PJ Zijlema, EJMM Arets, K Baas, R Dröge, G Geilenkirchen, M 't Hoen, E Honig, B van Huet, EP van Huis, WWR Koch, RM risicomanagement (risicomanagement) te Molder, JA Montfoort, T van der Zee, MC van Zanten 2021-0007
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2021 R Hoogerbrugge, GP Geilenkirchen, HA den Hollander, K Siteur, W Smeets, E van der Swaluw, WJ de Vries, RJ Wichink Kruit 2021-0068
Herhaalmeting Wonen langs het Spoor I van Kamp, EEMM van Kempen, SN Simon, N Mabaj, aE Verheijen, H van Wijnen 2021-0103
Herziene versie: De milieu-impact van de jaarlijkse 85 miljard euro aan inkoop door alle Nederlandse overheden MA Steenmeijer, JD van der Zaag, JC Corts, JM Tauber, A Hollande, T van den Berg, CPL van der Zande, MC Zijp 2021-0219
Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Nederlandse overheid in 2017-2018 E Dekker, A Hollander, E de ValkvA van Bruggen, M Zijp 2021-0049
Het peilen van veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden rond chemieclusters. Belevingsonderzoek Chemelot JMM Neuvel, M Zonneveld, L Claassen, S Versluis, WA Dijkstra, KR Vegt, C Boomsma, JE Elberse 2020-0198
Impactanalyse actualisatie AERIUS Calculator 2020 WA Marra, JM Schram, S Jonkers, GJC Stolwijk, SB Hazelhorst, PA Jones, M Aalbers, TJ Knapen 2020-0174
Impactanalyse Actualisatie AERIUS Calculator en Monitor 2021 WA Marra, SB Hazelhorst, S Jonkers, JM Schram, GJC Stolwijk, TNP Nguyen, M Aalbers 2021-0213
Informative Inventory Report 2021. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990–2019 D Wever, PWHG Coenen, R Dröge, GP Geilenkirchen, J van Huijstee, M 't Hoen, E Honig, RAB te Molder, WLM Smeets, MC van Zanten, T van der Zee 2021-0005
Innovating the integration of ecological and human health Risk Assessment: Connecting concepts and cases (IRAC) - Identification phase, parallels and integration J de Knecht, M Marinkovic, Z Dang 2020-0010
Interne en externe afstanden voor multi-fuel tankstations GMH Lahei, jCE Pompe, CMD Thijssen, PAM Uijt de Haag 2021-0010
Inventarisatie radonblootstelling specifieke beroepsgroepen L Boudewijns, M van der Schaaf 2021-0179
Inventarisatie werkzame stoffen in handdesinfectiemiddelen EHW Huiberts, JM Wezenbeek, CMD Komen 2021-0212
Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland L Gooijer, MG Mennen 2021-0054
Klimaatakkoord: Gevolgen van het uitfaseren van fossiele energie voor veiligheid, gezondheid en stikstofdepositie; een update G Kelfkens, P Ruyssenaars, J van der Ree 2021-0143
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2019 R van Duijnen, PW Blokland, A Vrijhoef, D Frater, sGJ DoornewaardvCHG Daatselaar 2021-0057
Landsdekkend beeld van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in Nederlands grondwater A Winterse, nJ Claessens, M Wit, K van Helvoort, M Wolters, B Stoffelsen, H van Wijnen, P van Breemen 2021-0205
Learning from serious occupational accidents in the Netherlands. Developing a new monitoring system from 17 years of accident data J van Kampen, M Lammers 2021-0122
Meet- en bemonsteringsmethoden voor radioactieve materialen M van der Linden, KH Cats 2021-0121
Methode voor het bepalen van hoogblootgestelde gebieden in Nederland. Ondersteuning Schone Lucht Akkoord (SLA) WJR Swart, PG Ruyssenaars 2021-0111
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations for CH4 methane (methane), NH3 ammoniak (ammoniak), N2O nitrous oxide (nitrous oxide), NOx Stikstofoxiden (Stikstofoxiden), NMVOC, PM10 fijnstof (fijnstof), PM2.5 and CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) using the National Emission Model for Agriculture (NEMA) – Update 2021 T van der Zee, A Bannink, C van Bruggen, K Groenestein, J Huijsmans, J van der KolkvL Lagerwerf, H Luesink, G Velthof, J Vonk 2021-0008
Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services A Visschedijk, JAJ Meesters, MM Nijkamp, WWR Koch, BI Jansen, R Dröge 2021-0002
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register E Honig, JA Montfoort, R Dröge, B Guis, K Baas, B van Huet, OR van Hunnik, ACWM van den Berghe 2021-0003
Microplastics in indoor air JTK Quik, S Waaijers-van der Loop 2021-0059
Minerals Policy Monitoring Programme report 2015–2018. Methods and procedures R van Duijnen, TC van Leeuwen, MW Hoogeveen 2020-0163
Mondiaal klimaatbeleid: gezondheidswinst in Nederland bij minder klimaatverandering EF Hall, RJM Maas, J Limaheluw, CD Betgen 2020-0200
Monitoring of radioactivity in the Netherlands. Air dust and deposition - results 2019 CP Tanzi, GJ Knetsch 2021-0077
Monitoring of radioactivity in the Netherlands. Milk, Food and Feed – results 2019 CP Tanzi, GJ Knetsch 2021-0080
Monitoring of radioactivity in the Netherlands. National Radioactivity Monitoring Network - results 2019 CP Tanzi, GJ Knetsch 2021-0079
Monitoring of radioactivity in the Netherlands. Surface water and seawater– results 2019 CP Tanzi, GJ Knetsch 2021-0081
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2021. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit PAM de Smet, S Visser, MG Geijer, NL Valster, MS Multiple Sclerose (Multiple Sclerose) Huitema, JP Wesseling, H Groot Wassink, A Sanders 2021-0018
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door blootstelling aan hexamethyleen di-isocyanaat (HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat)). Actualisatie van de wetenschappelijke literatuur J EzendamVC de LeeuwEVS HesselSP den Braver-Sewradj 2021-0178
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6. Tweede actualisatie van de wetenschappelijke literatuur VC Voedingscentrum (Voedingscentrum) de LeeuwEVS HesselJ EzendamAH PiersmaSP den Braver-Sewradj 2021-0176
Nanotechnology and Safe-by-Design. Inventory of research into Safe-by-Design Horizon 2020 projects from 2013 to 2020 N Krans, L Hernandez, C Noorlander 2021-0108
NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands) 2021. Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands in 2020 / MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands) 2021. Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2020 SC de Greeff, AF Schoffelen, CM Verduin 2021-0062
Nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid. Nadere gezondheidskundige analyses E van Kempen 2020-0148
Occupational exposure to wood dust. A systematic review of the literature K Rijs, J van Trie, lP Bos, P Zock, R Bogers, N Palmen, Affourtit- van Driesten 2021-0146
On an exceptional basis. A methodology for decision-making on biocides for public interests MHMM Montforts, A Krom 2021-0174
Onconventionele bronnen voor de Nederlandse drinkwatervoorziening. Aandachtspunten voor afwegingen L Riemer, H Rook, NGFM van der Aa, RC van Leerdam 2021-0104
Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties. Periode 1970-2015 MAM Beerlage, JP Zock, KJ Rijs, RP Responsible Person (Responsible Person) Bogers, J Slootweg, R van Poll 2021-0066
Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio JE Elberse, D Mooibroek, S Teeuwisse, MG Mennen, R Hoogerbrugge 2021-0216
Onderzoek naar radioactiviteit in gestorte staalslakken bij Spijk KH Cats 2021-0136
Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid (LFG): Stand van zaken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek K White, A Versteeg, A Kok, R van Pol, R Benhadi, A Dusseldorp 2021-0187
Op weg naar een Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS): data koppelen op waarde geschat. Proof of concept koppelen van datasets over kritieke materialen en materiaalstromen in de circulaire economie AR van Bruggen, LA de Jongh, R Mosterd, E Rietveld, EJT Rijksen 2021-0035
Op weg naar een optimale meetstrategie voor stikstof R Wichink Kruit, A Bleeker, M Braam, T van Goethem, R Hoogerbrugge, S Rutledge-Jonker, G Stefess, A Stolk, E van der Swaluw, M Voogt, A van Pul 2021-0118
Overige broeikasgasemissies in de nationale klimaat- en energieverkenningen (KEV) 2021. Achtergronden bij de ramingen van de overige broeikasgasemissies uit alle sectoren exclusief de landbouw E Honig 2021-0204
Paints and microplastics. Exploring the possibilities to reduce the use and release of microplastics from paints. Feedback from the paint sector M Faber, M Marinković, E de Valk, SL Waaijers- van der Loop 2021-0037
Particulier gebruik van rodenticiden en middelen tegen groene aanslag CMD Komen, JM Wezenbeek 2020-0072
Per- and polyfluorinated substances in waste incinerator flue gases J Bakker, B Bokkers, M Broekman 2021-0143
Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid: Nationale meetstrategie. Kaders en inventarisatie meetsystemen A Sahai, R Hogenhuis, S Heblij, R Smetsers, J Assink 2021-0001
Pyridine: an overview of available data on mutagenicity and carcinogenicity W Chen, D Zijtveld 2021-0191
QA/QC of outside agencies in the Greenhouse Gas Emission Inventory. Update of the background information in the Netherlands National System J Wanders, M van Aar, B Bongersten Cate, A Denneman, R Dröge, B van Huet, D Wever 2020-0066
Radioactiviteitsmetingen aan ‘negatieve ionen’-consumentenproducten PN Brandhoff 2021-0239
Radiologische gevolgen van mogelijke ongevalsscenario’s voor Kerncentrale Borssele JM Tomas, A Kloosterman, CJW Twenhöfe, lT van Dillen 2021-0047
Radonmeters voor particulier gebruik M Velsma, C Rosenbaum 2020-0210
Rapportage 2020 Nationale Adviesgroep Cabinelucht H Hendriks 2020-0218
Recycling van matrassen : analyse van risico’s van verwerking en nieuwe toepassingen M Faber, F Heens, N Spanbroek, JPA Lijzen, AW van Drongelen 2021-0131
Review of the method for calculating off-site acute health risks of incidents in storage facilities for packaged hazardous substances E Kooi, G Laheij 2021-0120
Risico’s van rook door branden van Li-ion-batterijen NW van Veen, A Koppe, nEM van Putten 2021-0019
Risicogrenzen voor bromaat in oppervlaktewater. Afleiding volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn Water CE Smit 2021-0101
Risicoschatting PFAS in recreatieplas Berkendonk in Helmond L Geraets 2021-0073
Ruimtelijk effect zonering emissiereducties landbouw A Bleeker, P Jones, E Westerhoff, S Hazelhorst, W van der Maas, G Roest 2021-0166
Selection and ranking of chemical substances and consumer products based on a consumer product database M Woutersen, S Wijnhoven, F Affourtit 2019-0124
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2020 LE Staritsky, M VisservF van Aa, rELM Op de Coul, JCM Heijne, DA van Wees, JMA Kusters, ZW Alexiou, A de Vries, HM Gotz, MMJ Nielen, AI van Sighem, BHB van Benthem 2021-0052
Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale Borssele in 2020 CP Tanzi 2021-0154
The environmental impact of EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam) 85 billion in annual procurement by all Dutch governments. A study that helps to prioritise in sustainable public procurement (SPP Sanquin PlasmaProducts (Sanquin PlasmaProducts)) MA Steenmeijer, JD van der Zaag, JC Corts, JM Tauber, A Hollander, T van den Berg, CPL van der Zande, MC Zijp 2021-0220
Toepassing van thermisch gereinigde grond. Een evaluatie en opties voor een toepassingskader E Brand, M Rutger, T Schouten,  Versluijs, A Negas, hJ Dijkstra, R Comans, T Breure, P Otte 2021-0168
Towards sustainable recycling : A method for comparing the safety and sustainability of the processing of residual flows TP Traas, PGPC Zweers, JTK Quik, SL Waaijers, JPA Lijzen 2020-0217
Tussentijdse resultaten Gezondheidsonderzoek in de IJmond JE Elberse, MG Mennen, R Hoogerbrugge, D Mooibroek, JP Zoch, A Dusseldorp, N Janssen 2021-0061
Veilig werken en de nacht. Een verkenning van feiten, oorzaken en kansen J van Kampen, V Sol, T Jansen 2021-0147
Verkenning afstandsgrens depositieberekeningen voor projecten G Roest, W van der Maas, A van Pul, P Romeijn, A Bleeker, S Hazelhorst, R Wichink Kruit, M Wilmot 2021-0115
Verkenning haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers Schiphol M Reedijk, JP Zock, NAH Janssen 2021-0094
Verkenning Monitoringsopties Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) SL Waaijers- van der Loop, M Steenmeijer, MC Zijp 2021-0072
Verkenning voor aanvullend onderzoek naar de toepassing van TGG te Perkpolder (Zeeland) E Brand, P Otte 2021-0134
Voorbereiding van Brzo Besluit risico's zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen) bedrijven op klimaatverandering CE Pompe, H Pijnenburg, PAM Uijt de Haag 2021-0050
WaterSNIP Meetcampagne Nitraatsensoren. Een vergelijking van acht verschillende sensoren die hoogfrequent nitraat meten in oppervlaktewater EV externe veiligheid (externe veiligheid) Tenner, AEJ Hooijboer, JC Rozemeijer 2021-0141
Zicht (krijgen) op Zeer Zorgwekkende Stoffen in een circulaire cconomie AR Bruggen, LM de Boer, F Heens, NM Spanbroek 2020-0208